• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

На основу члана 57 став 1. тачка 1. а у вези члана 43. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“72/09, 55/11, 55/13) и члана31 став 1. тачка 1. и чл. 113. Статута Техничке школе «Михајло Пупин» Инђије од 20.12.2013.године, Школски одбор на својој седници од 20.12.2013.године донео је

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „МИХАЈЛО ПУПИН“

 ИНЂИЈА

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

           Овим правилима уређује се понашање у Техничкој школи „Михајло Пупин“ Инђија (у даљем тексту: школа), као и међусобни односи ученика, запослених и родитеља ученика.

Члан 2.

            У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља.

 Члан 3.

            Запослени у школи имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

 

2. ПРАВА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА

 Члан 4.

            Права ученика у школи остварује се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање а нарочито право на:

1. квалитетан образовно васпитни рад,

2. уважавање личности,

3. подршку за свестран развој личности, подршку за посебно исказане таленте и ињихову афирмацију

4. заштиту од дискриминације, насиља,злостављања и занемараивања

5.благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање,

6.информацију о његовим правима и обавезама,

7.учествовање у радуоргана школе, у складу са законом

8.слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента,

9.подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања

10.покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно васпитном процесу уколико права из алинеја 1. до 9. овог члана нису остварена.

11.остваривање свих права ученик, права за заштиту ина правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом,

12. право на стипендију, кредит у складу са посебним законом.

Члан 5.

            Ученик, родитељ односно старатељ ученика моће да поднесе пријаву директору школе у случају повреде права из члана 4. ових правила или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.

            Директор је дужан да пријаву размотри и да уз консултацију са учеником, родитељем односно старатељем ученика и запосленим одлучи о њој и преузме одговарачуе мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

            Запослени у школи дужан је да пријави директору односно школском одбору кршење права ученика.

 Члан 6.

            Ако сматра да му је неко право ускраћено, ученик може затражити заштиту тог права од директора, односно помоћника директора, као и помоћ одељенског старешине и педагога, односно психолога.

            Када је ученику у установи нанета повреда или учињена материјална штета, има право да то пријави дежурном наставнику, директору или помоћнику директора ради предузимања одговарајућих мера и накнаде штете.

 Члан 7.

            Установа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању дисциплине на часу, за развијање међусобних односа ученика базираних на узајамном разумевању и сарадњи у оделењу и ван ње, као и за  развијање бољих међуљудских односа са другим ученицима, запосленима и трећим лицима.

            Ученици који постижу изузетне резултате у образовном васпитном процесу Школе, награђују се на крају школске године, сходно материјалним односно финансијским могућностима, у складу са законом и општим актима.

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 8.

            У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

            Ученик има обавезу да:

-редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

-поштује школска правила, одлуке директора, и органа школе;

-ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставника и родитеља односно старатеља;

-у поступку оцењивања покаже своје стварно знање, без коришћења преписивања и других облика недозвољеног понашања;

-не омета извођење наставе и не напушта час без одобрења наставника;

-поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

-чува имовину, чистоћу и естетски изглед школских просторија;

-стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

              Ученик, родитељ односно старатељ ученика дужан је да благовремено правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације

 Члан 9.

            Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које Школе издаје.

            Ученик је дужан да родитељу, односно старатељу да на увид ђачку књижицу, у коју одељенски старешина уноси обавештења, успех, васпитно дисциплинску меру и друго.

            Ученик не сме да преправља и дописује податке на исправама  које издаје Школа.

 Члан 10.

            Ученику у Школи је забрањено:

            - уноси оружје, оруђе и друга средстава, којим се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе,

            - уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотике и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика,

            - самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,

            - пуши у просторијама Школе,

            - самовољно напушта час и друге активности у којима као ученик Школе учествује,

            - користи пејџер, мобилни телефон, вокмен и друга средства комункације и ласерску технику, којом ремети рад на часу,

            - улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења,

            - задржава се у ходницима Школе за време часа.

            Забрана из алиније 1. до 4 и 7. и 8. овог члана односи се и на родитеље и трећа лица.

 Члан 11.

            Дужности редара су да:

            - припрема средства и услове за наставу,

            - обавештава наставнике о одсуству ученика

            - чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као да се стара о хигијени учионица,

            - пријављује свако оштећење имовине Школе или личне имовине а посебно да пре почетка наставе уочене недостатке пријави одељенском старешини или дежурном наставнику.

 Члан 12.

            Ученик који се непримерено, грубо, агресивно и слично понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима подлеже дисциплинској одговорности, у складу са законом, статутом и другим општим актима школе.

Члан 13.

            Ученик који закасни на час мора да присуствује часу и да на исти уђе без ремећења процеса рада.

            Ученик који закасни на наставу, не може да се задржава по ходницима и дргим просторијама у установи, већ мора ући у учионицу или напустити зграду Школе.

 Члан 14.

            Ако ученик изостаје са наставе дуже од три дана, одељенски старешина ће о томе обавестити родитеља, односно старатења ученика.

            Изостанке са наставе до једног дана ученику, на основу личног разговора са одељенским старешином, правда родитељ, односно старатељ, а преко једног дана – школски лекар дома здравља, путем лекарске потврде односно уверења.

            Родитељ, односно старатељ је дужан одмах правдати изостанак од једног дана, а најкасније у року од три дана од дана изостанка.

            Када се ради о изостанку дужем од једног дана, ученик односно његов родитељ односно старатељ дужан је одељенском старешини доставити лекарско уверење односно потврду у року од осам дана по повратку у Школу.

            Протеком рока из става 3 и 4. овог члана изостанци се сматрају неоправданим изостанцима и одељенски старешина је дужан да их као такве евидентира у дневник рада и о томе обавести родитеља.

3. ПОНАШАЊЕ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

 Члан 15.

            У свом раду наствник треба да са ученицима, родитељима, запосленима и другим лицима успостави односе засноване на уважавњу, разумевању и поштовању, толеранцији и избегавању сукоба.

           Свађе, вређања, игнорисања или отворена нетрпељивост међу запосленима нису дозвољене.

Члан 16.

            Дужности наставника су да:

            - стручним знањем осигура постизање исхода прописаних општим и посебним основама школског програма, уважавајући предзнања и посебне могућности ученика,

            - долази у Школу благовремено пре почетка наставе и других облика рaда, а на часове одлази на време,

            - обавести о изостајању са посла на време директора, помоћника директора, ради благовременог организовања наставе,

            - користи инвентар и опрему Школе у службене сврхе,

            - прибави одобрења директора школе за изношења средстава из Школе

            - долази на наставу прикладно одевнен и уредан, те да својим изгледом васпитно делује,

            - поштује распоред дежурства које му одреди диrектор, односно помоћник директора Школе,

            - не угрожава и не потврђује физички или психички интегритет ученика (да га физички и психички не кажњава и да морално, сексуално или на други начин не злоставља),

            - не вређа ученике и запослене,

            - не изражава националну, верску, расну и полну нетрпељивост,

            - не даје и не подстиче на употребу алкохолних пића и наркотичких средстава код ученика,

            - пријави набављање и употребу алкохолних пића и наркотичких средстава,

            - не врши политичко организовање и деловање у просторијама Школе,

            - води потпуну, благовремено и савесно евиденцију,

            - не врши неовлаћену промену података у евиденцији, односно исправи коју издаје Школа брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података,

            - чува од уништења и оштећења, скривања и изношења евиденције, односно исправе Школе,

            - да на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима,

            -  да на увид евиденцију лицу које врши надзор над радом Школе, родитељима односно старатељима.

            - откључава и закључава врата учионица где  обавља васпитно обрзовни рад

            - носи дневник рада.

Члан 17.

            Наставнику је забрањено:

            - уноси оружје, оруђа и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини Школе и личној имовини,

            - пуши у просторијама Школе

            - уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством,

            - самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичкe силе,

            - да удаљава ученике из одељења, просторија школске радионице, фискултурене сале, спортске хале или других простора школе из разлога заштите безбедности ученика и осталих лица, сем у случајевима ванредних опасности

            - користи пејџер,мобилни телефон за време одржавања наставе и других облика рада, осим на екскурзијама

Члан 18.

            Дежурни наставник дужан је да:

            - дође на посао 10 минута пре почетка наставе

            - дежура у време када нема других радних обавеза

            - води уредно књигу дежурног наставника и њу уписује промене које су од значаја за живот и рад школе,

            - обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара сео понашању ученика у току свог дежурства,

            - обавештава директора, помоћника директора, секретара о недоласку наставника на наставу, ради обезбеђења замене одсустног наставника.

            Дежурни наставник дежура у простору који је одређен распоредом дежурства.

Члан 19.

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу.

Одељенски старешина дужан  је да:

1. обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад;

2. остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње;

3. разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика;

4. остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима;

5. сазива родитељске састанке и њима руководи;

6. прати остваривање школског, односно наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика;

7. прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке;

8. изриче похвале и награде ученика из своје надлежности;

9. води  савесно потпуно и благовремено школску евиденцију (дневник рада, матичне књиге, дневнике допунске и додатне наставе, регистар ученика и друге евиденције и обрасце у свом раду)

10. руководи радом одељенске заједнице и одељењског већа, потписује њихове одлуке и води записник;

11. предлаже одељењском већу оцене из владања за ученике;

12. упознаје ученике са правилима понашања у школи, васпитним и васпитно дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза ученика;

13. износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе;

14. стара се о остваривању ваннаставних активности;

15. обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења;

16. припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама;

17. обавештава родитеље о поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о васпитним и васпитно дисциплинским мерама које су ученику изречене,

18. изриче укор одељенског старешине за лакшу повреду обавеза ученика;

19. води благовремено и ажурно евиденцију о повредама ученика (лакше повреде), води евиденицију и о тежим повредма  и доставља на даљи ради педагошко-.психолошкој служби и директору школе,

20. обавља и друге послове, у складу са законом, општим актом и одлуком директора школе.

Одељењски старешина дужан је да извршава обавезе из своје надлежности и да одељењском већу подноси извештај о свом раду и о раду одељења најмање два пута у току полугодишта.

Члан 20.

            Дужности стручног сарадника (педагога, психолога, библиотекара) су да:

            - својим стручним знањем и саветодавним радом унапређују образовно вспитни рад у школи и пружају стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима по питањима која су до значаја за образовање и васпитање,

            - долази у школу  благовремено пре почетка радног времена,

            - обавести директора и помоћника диркетора школе о изостајању са посла,

            - остварује сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика,

            - доставља на време записнике, извешаје о успеху ученика и изостанцима ученика  директору, односно помоћнику директора школе,

            - извршава друге обавезе у складу са законом, статутом и другим општим актима школе

 Члан 21.

            Дужности запослених који обављају административно финансијске послове је да:

            - долазе на посао на време и прикладно одевени

            - обавесте директора школе о изостајању са посла, ако то изостајање није ради обављања службених послова ван школе,

            - пристојно се опходе према ученицима, родитељима ученика, запосленима и другим лицима,

            - свој посао предвиђен правилником о систематизацији радних места обављају савесно, благовремено и што је могуће у краћем року.

 Члан 22.

            Дужности запослених на помоћно-техничким пословима су да:

            - одржавају чистоћу просторија Школе, дворишта и школских радионица

            - помажу у раду дежурном наставнику,

            - дежурају према предвиђеном распореду и по сменана које утврди секретар школе, те да се не удаљавају са места дежурства, односно са радног места без одобрења секратара,

            - достављају потребан материјал за наставу и за рад осталог ваннаставног особља школе,

             - обављају послове везане за доставу и експедицију поште и осталих службених аката,

            - одмах обавештају дежурног наставника, секретара односно помоћника директора о уоченим материјалним штетама у школи, ремећењу васпитно образовног процеса рада у школи, и благовремено предузимају одговарајуће мера да се очува ред и мир у школи, како би се обезбедила безбедност ученика и запослених и спречила материјална и свака друга штета,

            - свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у школи, одржавају их у исправном стању,

            - свакодневно проверавају сигурност објекта ( затварају прозоре и врата, гашење светла, проверавање водоводне и гасне инсталације и слично )

            - утврђују стање објекта и о томе обавештавају секретара и помоћника директора школе,

            - и све друге послове по наређењу директора, помоћника диркетора и секретара школе, а у складу са законом, статутом и другим општим актима.

 Члан 23.

            Ученици и запослени чине повреду радне обавезе уколико се не придржавају одредби  ових правила и Правилника о мерама за спровођење заштите и безбедности ученика и запослених.

 

4. ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

            Члан 24.

            Родитељ односно старатељ ученика дужан је да:

            - прати понашање, учење, успех свог детета односно да се редовно информише о томе,

            - сарађује са одељенским старешином,

            - поштује налоге и предлоге дежурног наставника,

            - сарађује са предметним наставницима,

            - редовно присуствује родитељским састанцима,

            - пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,

            - доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшавају услова живота и рада.

 Члан 25.

           Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља, осим када се ради о материјалној штети коју је ученик начинио у школи.

Члан 26.

            Лице које није ученик, односно које није запослено у школи, дужно је да на улазним вратима покаже личну карту, службени позив или другу исправу, ради индентитификације.

            Лица из става 1. овог члана не смеју се задржавати у ходницима и другим просторијама школе нити ометати рад, већ се упућују од стране дежурног настваника у одговарајуће канцеларије.

            Лице које није запослено у школи може бити упућено код директора, помоћника директора, секретара, педагога, психолога школе само уколико имају заказано или уколико се лица из става 3. овог члана сагласе са пријемом тог лица.

            Обавештење о доласку трећих лица врше дежурни наставник, дежурни помоћно технички радник или лице из обезбеђења школе.

 5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА

Члан 27.

            Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи, ученика и родитеља треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању образовно васпитне улоге школе.

 Члан 28.

            Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

            Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице уз посредовање одељенског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

            Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у школи.

            Ученици треба да се уздрже од коментарисања рада и понашања наставника сем на одељенским састанцима са својим разредним старешином или у личном разговору са педагогом, секретаром и помоћником директора.

 6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 29.

            За спровођење ових правила овлашћен је и одговоран директор школе.

Члан 30.

            Даном ступања на снагу ових Правила престају да важе Правила понашања ученика, запослених и родитеља дел. бр.1128 од 31.12.2003., Анекс о изменама и допунама Правила понашања ученика запослених и родитеља дел. бр. 1135 од 21.12.2010.и Анекс о изменама и допунама Правила понашања ученика, запослених и родитеља дел. бр. 980 од 23.11.2011.г.

 Члан 31.

            Ова правила ступају на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Члан 32.

            Саставни део Правила понашања ученика запослених и родитеља у Техничкој школи „Михајло Пупин“ Инђија су препоруке правила понашања наставника и других запослених у школи према родитељима, ученицима и локалној заједници и другим социјалним партнерима.

           

ПРЕПОРУКЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

 

  1. У односу са родитељима ученика:

- колективни облици сарадње: родитељски састанци (општи, одељенски и групни)

- индивидуалне облике сарадње – Дан отворених врата, успутни и заказани разговори са родитељима, посете породици и писмено обавештавање родитеља

- облици партиципације родитеа у животу и раду школе – Савет родитеља.,

- облици колективне и индивидуалне сарадње са родитељима обављати са циљем међусобног информисања, психолошко педагошког образовања родитља и ангажовања родитеља на васпитно образовним задацима школе

- да у индивидуалним облицима сарадње доминирају планирани и договором заказани разговори, чиме се поштује време родитеља и просветног радника

- у сарадњи са родитељима исказати поштовање, дати пример понашања за сарадњу родитељима, што је услов да родитељи прихвате предложена решења и договор

- поштовање изразити и телесним ставом – разговор обавити у истој равни (непожељно је да просветни радник напр. седи а родитељ стоји у току разговора) и о проблемима детета разговарати у „четири ока“

- пожељно је разговор обавити у неком мирном кутку школе

- из разговора са просветним радником пожељно је да родитељ извуче поуку шта у породичним односима може и треба да мења да би се дете успешније развијало ( разговор треба да буде користан за родитеље ако се наставник осећа компетентним

- при заједничком решавању проблема детета позивати се на искуство родитеља јер он најбоље познаје своје дете

- у обраћању родитељима применити тактичан и миран тон, те изражавати педагошки оптимизам у погледу даљег развоја и напретка детета

- да се о проблемима деце најпре разговара са родитељима, а потом да се по потреби и, уз сагласност родитеља, укључи у решавање проблема психолошко педагошка служба или стручњаци ван школе

- редовно информисати родитеље о успеху и напредовању њихове деце а обавезно по завршетку класификационог периода (и то писменим путем)

- посете породици организовати поводом дуже болести или због изузетног догађаја у породици с циљем упознавања са условима живота и рада детета

- у случајевима непримереног понашања ученика указати на конкретне лоше поступке и тражити у сарадњи са родитељима начине корекције понашања, уместо осуђивања личности и одбацивања детета (осуда поступка а не личности у целини).

 

  1. у односу према ученицима (Како креирати учионису у којој влада поштовање)

- слушајте пажљиво шта ваши ученици говоре (не примајте то што говоре лично, не прекидајте их, не нудите савете пре него што их траже, не осуђујете)

- не радите њима оно што ви не желите да они раде вама - не омаловажавајте их, не уносите име се у лице, не вичите, не псујте, не претите, не називајте их погрдним именима

- постављате питања уместо да оптужујете и критикујете (потенцирајте њихову одговорност за властито понашање)

- кажите им насамо што би волели да промене у свом понашању (не критикујете ученика пред другим ученицима)

- покажите аутентично интересовање за своје ученике, третирајте их као индивиде, а не као једног из групе

- дефинишите правила понашања заједно са својим ученицима ( објасните им зашто постоје одређена правила, придржавајте се правила све док их заједно не промените)

- будите објективни (узмите у обзир угао гледања ученика)

- покажите да сте људско биће (признајте кад погрешите, кад не знате одговор на неко питање, користите хумор кад је примерено)

- „моћ“ која поизилази из ваше улоге сведите на минимум (градите ауторитет на знању и разумевању проблема ученика, избегавајте да наглашавате да имате више права само зато што сте професор, нека вас ученици поштују уместо да вас се плаше)

- решавајте проблеме чим се појаве (свако одлагање доводи до компликовања)

- развијајте тимски рад и партнерски однос (уважавајте мишљење и предлоге ваших ученика)

- користе Ја поруке уместо Ти порука (уместо „Ти си неодговоран“ кажемо „Брине ме да ли ћеш успети да научиш ово што си пропустио“)

- коришећење језика позитивне акције (уместо „Не урлајте“ кажемо „Идите кроз ходник тихо и у миру“)

- будите узор понашања које желите да развијете код својих ученика

 

  1. у односу са представницима локалне самоуправе и другим социјалним партнерима

- самопоуздан наступ у пласирању својих потреба и обавеза нарочито оних који се измирују из буџета локалне самоуправе тј. произилазе из законских обавеза

- грађење ауторитета просветног радника на стручности и резултатима рада (уместо на политичкој припадости и лојалности одређеној политичкој опцији)

- иницирање ангажовања чланова Школског одобра из редова локалне самоуправе на решавању материјалних проблема и на афирмацији и развоју школе

- активно укључивање у пројекте развоја општине, изналажење у сарадњи заједничких чворишта развоја школе и општине,

- отвореност за сарадњу са васпитно образовним, културним, здравственим и другим институцијама и установа у окружењу, покретање и укључење у акције у локалној заједници

- тражење повратне информације у писменој форми од надлежних служби СО-е у вези са захтевима и иницијативама школе

- вођење рачуна да својим наступом – службеним и приватним не нарушавамо углед школе

- интерне проблеме и спорове решавати унутар школе „слати у етар афимативну слику о школи“

 

Инђија,                                                         М.П.   ПРЕДСЕДНИК Ш. ОДБОРА

                                              

                                                                                  Савић Драгица, ср.

 

Дел. бр. 1350. од  24.12.2013.године

 

Објављено на огласној табли школе  дана: 24.12.2013.године

Ступа на снагу дана: 01.01.2014.хофинр