• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

            На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 31. ст.1. тачка 1. и  113. Статута Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија од 20.12.2'013. Школски одбор Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија дана 20.12.2013.године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

О ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ  И УЧЕНИКА

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

            Овим Правилником (у даљем тексту: Правилник) у Техничкој школи „Михајло Пупин“ Инђија уређују се обавезе запослених у раду и њихова одговорност за повреду радних обавеза , причињену штету, покретање и вођење дисциплинског поступка, изрицање мера за учињене повреде радних обавеза, рокове застарелости покретања и вођења поступка, рокове застарелости и извршења дисциплинских мера и друга питања веза за дисциплинску и материјалну одговорност запослених.

            Овим Правилником уредђују се и обавезе и одговорности ученика, вођење васпитно дисциплинског поступка, врсте васпитних и васпитно дисциплинских мера и правна заштита ученика.

Члан 2.

            Ступањем на рад у школи запослени преузима обавезу и дужност на раду и у вези са радом.

Члан 3.

Запослени су лично одговорни за савесно извршавање радних обавеза у радном односу

            Запослени који својом кривицом не испуњава своје радне обавезе или се не придржава одлука донесених у школи чини повреду радне обавезе.

 

Члан 4.

Запослени одговвара само за повреду радне обавезе која је у време извршења била утврђена законом и овим Правилником.

            Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ, и одговорност за прекршај не искључује одговорност запосленог, ако та радња представља повреду радне обавезе.

 II ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ

Члан 5.

            Запослени може да одговора за:

1. лакшу повреду радне обавезе прописану овим Правилником

2. тежу повреду радне обавезе прописане законом,

3. повреду забране прописане законом,

4. материјалну штету коју нанесе установи, намерно или из крајње непажње у складу са законом

Члан 6.

Лакше повреде радне обавезе запосленог су:

- неблаговремен долазак на посао и одлазак са посла пре истека прописаног радног времена у школи;

- непоштовање сатнице и распореда часова (кашњење на час, раније завршавање часа и др.)

- неоправдано одсуствовање са посла у току радног времена;

- неоправдани изостанак са посла један радни дан;

- непријављивање директору или стручној служби школе непримереног понашања запосленог према ученику, дискриминацију или насиље извршено над учеником или запосленим;

- неоправдано одсуство са седница стручних органа два или више пута у току полугодишта;

- некоректно, грубо и дрско понашање запослених (увреде, клевете или на други начин увредљиво понашање) према запосленом, ученику или трећем лицу које доводи до стварање лоших међуљудских односа у школи ;

- коришћење мобилног телефона у току часа;

- немарно и неблаговремено вођење прописане евиденције у току школске године (дневника рада, матичних књига, и других исправа и образаца које су у надлежности одељенског старешине, наставника или другог запосленог у школи)

- пушење у школи.

-удаљавање ученике из одељења, просторија школске радионице, фискултурене сале, спортске хале или других простора школе сем у случајевима ванредних опасности

 

Члан 7.

            За лакшу повреда радне обавезе из 1. става овог члана изриче се новчана казна у висини од 20 % од плате исплаћене за месец у ком је одлука донета у трајању од  1 до 3 месеца.

Члан 8.

            Теже повреде радне обавезе запосленог су:

1) извршење кривичног дела на раду или у вези са радом,

2) не спровођење мера безбедности ученика и запослених,

3) подстрекавање на употребу алкохолних пића код ученика или њено давање или не пријављивање набавке и употребе,

4) подстрекавање на употребу наркотичног средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, давање, набавке и употребе,

5) ношење оружја у школи или у кругу школе,

6) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи, брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података,

7) уништење, скривање, или изношење евиденције односно јавне исправе,

8) непотпуно, не благовремено и не савесно вођење евиденције,

9) наплаћивање припреме ученика школе у коме је наставник у радном односу, а ради оцењивања односно полагања испита,

10) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других опојних средстава који смањују радну способност,

11) одбијање давања на увид разултата писмене провере знања ученицима и родитељима,

12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзор над радом школе, родитељу, односно старатељу,

13) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава оствaривање права ученика или другог заполеног,

14) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка,

15) злоупотреба права из радног односа,

16) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином школе,

17) неоправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана,

18) друге повреде радне обавезе у складу са посебним законом.

 Члан 9.

За повреде радне обавезе из члана 8. овог Правилника изриче се мера престанка радног односа ако је повреда учињена умишљајем или свесним нехатом. У осталим случајевима може се изрећи новчана казна у висини од 20% до 35% од плате исплаћене за месецу у коме је одлука донета у трајању од 3 до 6 месеци.

Запосленом у школи коме је изречена казна престанка радног односа, престаје радни однос даном коначног решења којим је дисциплински поступак решен.

Запосленом који изврши повреде забране прописане чланом 44-46. Закона о основама система образовања и васпитања престаје радни однос, када одлука директора о утврђеној повреди забране постане коначна и одузима се лиценца.

2. Дисциплински поступак

 

Члан 10.

Дисциплински поступак против запосленог у школи покреће, води и мере изриче директор школе.

Овлашћење за вођење дисциплинског поступка и извршење дисциплинске мере може се пренети на другог запосленог у школи (нпр. на секретара).

Овлашћење из става 2. овог члана мора бити у писменој форми које даје директор школе.

Члан 11.

Поступак се покреће писаним захтевом који садржи нарочито: име и презиме запосленог, радно место на коме је распоређен, опис и време и извршења повреде радне обавезе и доказе који указују на извршење повреде радне обавезе.

Члан 12.

О дисциплинској одговорности запослених и ученика одлучује директор школе.

У поступку за утврђивање одговорности запосленог, дисциплински орган дужан је да омогући учешће представника синдиката.

 Члан 13.

Дисциплински поступак је хитан.

Орган надлежан за вођење дисциплинског поступка дужан је да позив за расправу достави запосленом против кога се покреће поступак, сведоцима (ако их има) и синдикату.

 Члан 14.

Запослени има право да у дисциплинском поступку узме браниоца.

Расправа пред органом надлежним за вођење дисциплинског поступка је усмена и јавна.

Јавност се може искључити ако то захтева потреба чувања државне или друге законом прописане тајне.

Запослени мора бити саслушан пред дисциплинским органом, осим ако се без оправданих разлога не одазове на уредно достављен позив, и не може му се ускратити одбрана.

О саслушању запосленом и о спровођењу доказа у дисциплинском поступку, као и о расправи пред надлежним органом, води се записник.

 Члан 15.

При изрицању и одмеравању дисциплинске казне, узимају се у обзир нарочито: тежина повреде и њене последице, степен одговорности запосленог, његов ранији рад и понашање на раду и друге околности које би могле да утичу на врсту и висину мере.

Ако је повредом радне обавезе настала штета, дисциплински орган доноси одлуку о накнади штете или даје иницијативу надлежном органу за покретање поступка за накнаду штете.

Члан 16.

Директор школе по спроведеном дисциплинском поступку доноси решење којим запосленог проглашава кривим и изриче меру, ослобађа одговорности или обуставља поступак, са образложењем и поуком о правном леку.

Решење из става 1. овог члана директор школе је дужан, најдоцније у року од 8 дана од дана доношења, да достави запосленом и подносиоцу захтева.

Против решења о дисциплинској мери запослени има право подношења приговора школском одбору у року од 8 дана од дана достављања решења, а који је дужан да о њему одлучи у року од 15 дана од дана подношења приговора.

Запослени који није задовољан одлуком школског одбора поводом поднетог приговора може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана достављања одлуке.

 

3. Застарелост покретања и вођења дисциплинског поступка

 Члан 17.

Покретање дисциплинског поступка застарева у року од 3 месеца од дана сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно у року од 6 месеци од дана када је повреда учињена, осим ако је учињена повреда забране из члана 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања, када покретање дисциплинског поступка застарева у року од 2 године од дана када је учињена повреда забране.

Вођење дисциплинског поступка застарева у року од 6 месеци од дана покретања дисциплинског поступка.

Ако повреда радне обавезе садржи обележја кривичног дела, покретање дисциплинског поступка застарева протеком 6 месеци од дана сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно протеком рока у коме застарева кривично гоњење за то кривично дело, у колико је тај рок дужи од 6 месеци.

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или води због одсуства запосленог или других оправданих разлога.

 

4. Удаљење са рада

Члан 18.

Запослени против кога је покренут дисциплински поступак за тежу повреду радне дужности удаљава се са рада до окончања дисциплинског поступка од луком директора школе.

 Члан 19.

Наставника и стручног сарадника који својим образовно-васпитним радом не остваруље циљ и задатке образовања, не остварује наставни план и програм, својим понашањем угрожава или омаловажава групе и појединце по основу расне, националне, језичке, верске и полне припадности, односно политичког опредељења или подстиче на такво понашање, физички кажњава или вређа личност ученика, директор школе удаљава из наставе до доношења одлуке у дисциплинском поступку.

Ако директор не удаљи наставника и стручног сарадника, школски одбор дужан је да донесе одлуку о удаљењу из школе у року од 15 дана.

 Члан 20.

Запослени коме је одређен притвор удаљује се са рада од првог дана притвора, док притвор траје.

 Члан 21.

За време привременог удаљења запосленог са рада у смислу члана 18. и 20. овог Правилника, запосленом припада накнада зараде у висини 1/4, а ако издржава породицу у висини 1/3 месечне нето зараде коју је остварио за месец пре привременог удаљења.

 

III  ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

 Члан 22.

Запослени који у раду, односно у вези са радом, намерно или из крајње непажње проузрокује штету школи дужан је да је надокнади.

Кривица запосленог за учињену штету школи мора бити доказана.

Ако кривица не буде доказана запослени неће бити одговоран за штету.

Члан 23.

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени је одговоран за део штете коју је проузроковао.

Ако се за сваког запосленог не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви једнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.

Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљањем за штету одговарају солидарно.

Члан 24.

Постојање штете и околности под којима је она настала, њену висину, као и ко је штету учинио, утврђује директор школе или лице које он писмено овласти.

Ако запослени у року од три месеца не накнади штету утврђену одлуком директора из претходног става, школа покреће поступак пред надлежним судом.

 Члан 25.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности ствари, ако их нема, проценом вредности оштећене ствари.

Процена вредности оштећене ствари врши се путем вештачења.

Члан 26.

У поступку за накнаду штете запослени се позива да надокнади штету. Ако запослени одбије да надокнади штету, школа покреће поступак пред надлежним судом за накнаду штете.

Пристанак запосленог да штету накнади даје се у писменој изјави.

 Члан 27.

Ако се накнада штете не може утврдити у тачном износу или би утврђива ње њеног износа проузроковало несразмерне трошкове, онда се висина утврђује у паушалном износу.

 

Члан 28.

Паушална накнада штете утврђује се у следећим случајевима:

1) неоправданог напуштања одређеног процеса рада у току радног времена,

2) неоправданог изостајања са рада,

3) престанка рада пре истека отказног рока.

Одлуку о паушалној накнади штете доноси директор школе.

Члан 29.

У случају кад се накнада штете коју проузрокује запослени утврђује у паушалном износу, полази се од утицаја штете на процес рада, извршавања радних обавеза запослених и обавеза школе, као и од материјалног стања запосленог.

Члан 30.

Ако је школа накнадила штету коју је запослени на раду или у вези са радом проузроковао трећем лицу запослени је дужан да износ исплаћене штете накнади школи, ако је штету проузроковао намерно или из крајње непажње.

Члан 31.

Против одлуке директора за накнаду штете запослени, односно подносилац захтева има право приговора школском одбору, у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

Школски одбор је дужан да у року од 15 дана донесе одлуку по уложеном приговору.

Ако запослени није задовољан коначном одлуком или не да писмену изјаву да ће штету надокнадити, има право као и школа да покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 дана.

1. Одговорност школе

 Члан32.

Ако запослени претрпи штету на раду или у вези са радом, има право да од школе захтева накнаду штете по општим начелима о одговорности за штету.

Ако школа запосленом не накнади штету у року од 30 дана, запослени има право да накнаду штете захтева пред надлежним судом.

Школа одговара запосленом за штету због повреде на раду, која је проузрокована кривицом школе или кривицом лица за које она одговара.

Школа одговара запосленом за штету због повреде на раду и у случају када нема њене кривице или кривице лица за које она одговара, ако је повреда проузрокована опасном ствари или делатности са повећаном опасношћу.

Члан 33.

Пре покретања поступка пред надлежним судом запослени и школа могу се обратити Арбитражи за радне спорове, у вези коначне одлуке о накнади штете, ради посредовања и пружања помоћи у споразумном решавању спорне одлуке.

Постигнути споразум пред Арбитражом има снагу судског поравнања.

2. Рок застарелости потраживања

 Члан 34.

Рок застарелости потраживања накнаде штете износи 3 године, и почиње да тече од дана сазнања за штету и учиниоца.

Када је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу застарева када истекне време застарелости кривичног гоњења.

IV ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Члан 35.

Ученик у остваривању својих права не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Ученик има обавезу да:

-редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

-поштује школска правила, одлуке директора, и органа школе;

-ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставника и родитеља односно старатеља;

-у поступку оцењивања покаже своје стварно знање, без коришћења преписивања и других облика недозвољеног понашања;

-не омета извођење наставе и не напушта час без одобрења наставника;

-поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

-чува имовину, чистоћу и естетски изглед школских просторија;

-стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Ученик, родитељ односно старатељ ученика дужан је да благовремено правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације

Члан. 36.

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом, посебним законом и општим актом школе и за повреду забране прописане Законом.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреде обавезе учињене у току текуће школске године.

Члан 37.

Ученик одговара за лакшу повреду обавезе ако:

- нередовно похађа наставу, тако да у школској години начини до 25 неоправданих изостанака;

-долази у школу и на друга места на којима школа организује и спроводи образовно-васпитни рад, неприкладно одевен за наменске активности;

-се не брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у којима се врши образовно-васпитна делатност;

- ако се после звона за почетак наставе не налази на свом месту, спреман за њен почетак, тј.уколико закасни на час или раније напусти час и друге активности у школи;

- недисциплиновано понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности;

-не води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора;

-не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван школе;

-не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје;

-злоупотреби лекарско уверење тј. оправдање;

-не да на увид родитељу, односно старатељу ђачку књижицу, у коју одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплинску меру и друго;

-пуши у просторијама школе;

-уноси и користи пејџер, мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску технику, којима се ремети рад на часу;

-улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;

-задржава у ходницима школе за време часа;

-се непримерено и грубо, агресивно и сл. понаша према ученицима, запосленима и другим лицима;

-у својству дежурног ученика не припреми средства и услове за наставу;

-у својству дежурног ученика не обавештава наставнике о одсуству ученика:

-у својству дежурног ученика не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о хигијени учионице;

-у својству дежурног ученика не пријављује свако оштећење школске или личне имовине и непријави пре почетка наставе уочене недостатке одељењском старешини или дежурном наставнику;

-у својству дежурног ученика допусти улаз лицу без идентификације или без сагласности органа школе, а о томе не обавести службеника обезбеђења или дежурног наставника;

-у својству дежурног ученика самовољно напусти дежурство;

-одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у школи, на пракси, односно практичној настави, на екскурзији, организованој настави или ваннаставним активностима ван школе.

Члан 38.

Ученик одговара за тежу повреду обавезе ученика утврђену Законом  и то:

 1. уништавање, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцију коју води школа или друга организација, односно орган,
 2. преправка или дописивање података у јавној исправи који издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација
 3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог
 4. подстрекавање, помагање давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце,
 5. унишење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да се угрози или повреди друго лице,
 6. понашање ученика којим  угрожава властиту безбеднос или безбедност другиих ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања,
 7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања
 8. неоправдано изостајање са наставеи других облика образовно васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова  након писменог обавештавања рпдитеља односно старатеља од стране школе,
 9. учестало чињење лакших повреда обавезе у току школске године под условом да су предузете неопходне мере предвиђене законом ради корекције понашања ученика.

                За повреде из става 1. овог члана тачка 8. и 9. обавезна је поступност у изрицању мере.

 Члан 39.

            За теже поведе обавеза ученика и за повреду забране из чл. 44. и 45. Закона о основама систама образовања и васпитања мора се водити васпитно дисциплински поступак о ком се обавештава родитељ односно старатељ ученика.

            У васпитно дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.

            Васпитно дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. Закона и окончава се решењем.

            Пре доношења решења моају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.

Члан 40.

За повреду обавезе, односно забране прописане Законом могу да се изрекну мере и то:.

За лакшу повреду обавезе ученику може да се изрекне васпитна мера:

- опомена;

- укор одељењског старешине или ;

- укор одељењског већа.

За тежу повреду обавеза ученику може да се изреке васпитно-дисциплинска мера:

- укор директора;

- укор наставничког већа

- искључење ученика из школе.

За учињену повреду забране из чл. 44. и 45. Закона васптно дисциплинска мера

- укор директора или

- укор наствничког већа

- искључење ученика из школе

Члан 41.

            Васпитне мере изриче се ученику за лакшу повреду обавеза без вођења васпитно дисциплинског поступка.

            Васпитне мере могу се изрећи само ако је школа претходно предузела активности у циљу појачања васпитног рада са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога и посебних стручних тимова а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне односно здравствене зашитете на промени понашања ученика.

Опомена се може се изрећи као васпитна мера без вођења дисциплинског поступка за лакшу повреду обавезе ученика, и за за неоправдано изостајање са часова наставе и других видова образовно-васпитног рада до 5часова

Укор одељењског старешине се може се изрећи као васпитна мера без вођења дисциплинског поступка за лакшу повреду обавезе ученика, и за неоправдано изостајање са часова наставе и других видова образовно-васпитног рада до 6-15 часова.

Укор одељењског већа се може изрећи као васпитна мера без вођења дисциплинског поступказа лакшу повреду обавезе ученика, и за неоправдано изостајање са часова наставе и других видова образовно-васпитног рада од 15-25 часова.

Укор директора и укор наставничког већа могу се изрећи након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене одговорности за тежу повреду обавезе ученика, у складу са Законом.

Ако школа није претходно предузела активности из става 5. овог члана предузеће их пре изрицања мере из става 4. овог члана.

Ако предузете активности из става 5. овог члана доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се васпитно-дисциплински поступак, осим ако је повредом забране прописане Законом озбиљно угрожен интегритет другог лица,

 Члан 42.

                Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно дисциплинским мера и њихових ефеката. Оцене из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.

Члан 43.

Директор школе закључком покреће поступак за изрицање васпитно-дисциплинске мере. Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенским старешинама, стручним сарадницима односно одговарајућем стручном тиму.

Члан  44.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик мора бити саслушан, а ако је ученик малолетан саслушава се у присуству родитеља.

Члан 45.

Васпитно-дисциплински поступак се окончава решењем којим се:

-     утврђује одговорност ученика за тежу повреду обавезе и изриче васпитно-дисциплинска мера;

-     обуставља поступак ако дође до позитивне промене понашања ученика.

              Одлуку о васпитно дисциплинској мери искључења из школе доноси наставничко веће, а директор доноси решење о искључењу ученика из школе.

Члан 46.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 44. и 45. овог закона, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 47.

Школски одбор је дужан да донесе одлуку по жалби из чл. 101. овог статута у року од 15 дана од дана достављања жалбе.

Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из школе, ученик, његов родитељ односно старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

Члан 48.

Одељењски старешина је дужан да води рачуна о поступности у изрицању васпитно-дисциплинских мера.

 Члан 49.

У решењу о изрицању васпитно-дисциплинске мере мора постојати правна поука о праву на жалбу, рок у коме се она подноси и назив органа који одлучује о жалби.

 Члан 50.

Ученик који учини материјалну штету, намерно или из крајње непажње, дужан је да исту надокнади, у висини коју утврди директор школе, у складу са законом.

Штету коју учини ученик, дужан је да надокнади његов родитељ.

Уколико родитељ одбије да надокнади штету, директор школе је дужан да покрене поступак за накнаду штете код надлежног суда.

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 51.

            Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 Члан 52.

            За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се сходно одредбе Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о опште управном поступку и други општи акти.

                                                                                  Председник Школског одбора

                                                           М.П.

                                                                                  Драгица Савић

 

Дел. бр. 1351.

Датум: 24.12.2013.године

 

Објављено на огласној табли

24.12.2013. Ступа на снагу 01.01.2014.године