• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 На основу члана 57. Закона о основама система образовањаи васпитања (Службени гласник Републике Србије бр.72/09, 52/11 и 55/13,), и члана 97. Закона о средњем образовању и васпитању (Службени гласник Републике Србије бр. 55/13), Школски одбор Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија, на седници  одржаној дана 20.12.2013.године, доноси

 

 СТАТУТ

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ МИХАЈЛО ПУПИН

ИНЂИЈА

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

             Статут Техничке школе „Михајло Пупин“ Инђија (у даљем тексту: школа) је основни општи акт школе, којим се ближе уређују организацијa, начин рада, управљање и руковођење у школи, поступање органа школе ради обезбеђивања остваривања права ученика, заштите и безбедности ученика и запослених  и мере за спречавање повреда забрана утврђених законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања у складу са законом.

 

Члан 2.

             Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима у областима образовања и васпитања (Законом о средњем образовању и васпитању и др.).

 

Члан 3.

             Свако има право на образовање и васпитање.

 

            Грађани Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање, без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, узраст, социјално и културно порекло, имовно стање, политичко опредељење, и друго лично својство.

 

Члан 4.

             Запослени у школи остварују права, обавезе и одговорности у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању, Законо о раду и другим прописима којима се уређују радни односи.

 

Члан 5.

             Школе у циљу унапређивања средњег образовања могу међусoбно да се повезују у струковна удружења. Ова удружења имају право давања мишљења о образовним профилима, уџбеницима, и о другим питањима од значаја за рад удружених школа.

 

Члан 6.

             Одлуком о вршењу статусних промена доноси Школски одбор уз сагласност оснивача.

 

            Одлуку о промени назива или седишта школе доноси Школски одбор уз сагласност оснивача, а када је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,уз сагласност Министарства.

 

Члан 7.

             Рад школе је јаван. Јавност рада школе се обезбеђује преко јавности рада њених руководећих, управљчких, стручних, саветодавних и ученичких органа. Ближе одредбе о начину остваривања јавности рада уређује се пословницима о раду органа школе.

 

II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ШКОЛЕ

 

Члан 8.

 Школа  је установа за обављање  делатности средњег образовања и васпитања и послује  под називом Техничка школа „Михајло Пупин“ .

 Седиште школе је Инђија, ул. Цара Душана бр. 2.

 

Члан 9.

Школа је основана одлуком Народног одбора Општине Инђија бр. 01-5125/1-61. од 12.05. 1961. године.

 

Члан 10.

 Школа има печат и штамбиљ.

1.  округли печат, димензија са 32 мм следећим текстом: у концентричним круговима око малог грба Републике Србије. У спољашњем кругу печата исписује се назив Републике Србије, у првом следећем кругу испод назива Републике Србије испусује се назив Аутономне Покрајине Војводине. У следећем унутрашњем кругу исписује се назив установе – Техничка школа „Михајло Пупин“. Седиште Инђија исписује се у дну печата.Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом.  Печат из става 1. тачка 1. служи са оверавање јавних исправа (сведочанстава и диплома)Употреба и чување овог печата поверава се директору школе.

2. округли печат, димензија са 32 мм следећим текстом: у концентричним круговима око малог грба Републике Србије. У спољашњем кругу печата исписује се назив Републике Србије, у првом следећем кругу испод назива Републике Србије испусује се назив Аутономне Покрајине Војводине. У следећем унутрашњем кругу исписује се назив установе – Техничка школа „Михајло Пупин“. Седиште Инђија исписује се у дну печата.Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом. Велики печат је обележен редним бројем, римском цифром II, која се ставља између грба Републике Србије и седишта установе. Печат из става 1.  тачка 2. служи са оверавање исправа и других аката школе у оквиру своје делатности. Употреба и чување поверава се шефу рачуноводства и секретару школе.

3. округли печат, димензија 32мм са следећим текстом у кружном облику: Техничка школа „Михајло Пупин“ Инђија. секретаријат. Печат из става 1. тачка 3. ( 2 комада) служи са оверавање потврда и других интерних аката школе. Употреба и чување поверава се секретару школе.

4. округли печат, димензија 20мм са следећим текстом у кружном облику: Техничка школа „Михајло Пупин“ Инђија, секретаријат. Печат из става 1. тачка 4. ( 1 комад)служи са исправке у матичним књигама, дневницима образовно васпитног рада и другим актима. Употреба и чување поверава се секретару школе.

Школа има и 2 штамбиља  правоугаоног облика, 48мм  са текстом: Техничка школа са п.о. „Михајло Пупин“ Број:______ Датум:______ Инђија.

Поступак израде, начин употребе, чување и уништење печата регилише се одлуком директора, у складу са законом.

 

Члан 11.

             Школа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима на основу Закона и овог Статута. Школа има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

 

Члан 12.

 Школа је уписана у судски регистар код Трговинског суда у Сремској Митровици решењем бр. Фи 541/94... Фи 83/08, основни уложак 1-92.

 

 Школа испуњава услове за рад за образовне профиле на основу решења Министарства просвете и спорта Београд, дел. бр. 022-0500178/94-03 од 1994...2003.године као и решењем  Покрајинског секретаријата за образовање и културу Нови Сад, дел. бр. 106-022-00017/2003-03...106-022-00098/2009-01).

 

Члан 13.

Школа има подрачуне за редовно пословање који се воде код Управе за трезор.

1.  рачун бр. 840-1510660-85 – за редовно пословање – средства издвојена буџетом

2.  рачун бр. 840-1510666-67 - сопствени приходи

3.  рачун бр. 840-1712760-35 - родитељски динар за ваннаставне активности

4. рачун бр. 840-2861760-27 -  стамбени фонд

5. рачун бр. 840-3756760-84 -  боловање преко 30 дана

6. рачун бр. 840-1510860-67- евиденциони рачун

Матични број школе - 08004056

ПИБ школе -  100698386

 

Члан 14.

Средства за рад школе обезбеђују се у складу са законом и финансијским планом установе. Плате запослених у школи одређују се у складу са законом и финансијским планом установе.

Школа стиче средства из буџета, продајом производа или пружањем услуга из проширене делатности, као и из других извора, у складу са законом и општим актима.

Стечена средства или средства која стекне школа јесу у јавној својини и користе се за обављање делатности утврђене Законом.

 

Члан 15.

За своје обавезе у правном промету са трећим лицима школа одговара свим средствима којима располаже.

 

Члан 16.

Школу заступа и представља директор неограничено. У случају спречености или одсутности директора школу заступа помоћник директора, односно лице које одреди Школски одбор.

Директор може  дати пуномоћје за заступање школе у границама својих овлашћења.

 

V ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

 Члан 17.

             Школа је установа која обавља образовно-васпитну делатност средњег образовања и васпитања као стручна школа. На оснивање и рад школе примењују се прописи о јавним службама. Начин обављања делатности пописан је Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о средњем образовању и васпитању и другим прописима.

  Школа остварује образовно-васпитну делатност реализацијом одговарајућег школског програма у складу са наставним плановима и програмима средњег образовања  и васпитање из подручја рада: машинство и обрада метала, електротехника и саобраћај,у трајању прописаним законом.

 Школа остварује образовно-васпитни рад на српском језику.

 Члан 18.

              Школа обавља делатност у свом седишту. Школа може да обавља делатност ван седишта, организовањем издвојеног одељења уз сагласност Министарства. Издвојено одељење нема својство правног лица.

 Члан 19.

 Школа може да обавља и проширену делатност која је у функцији образовања и васпитања под условом да се ученици ангажују уоквиру практичне наставе и да се радом наставника  не омета обављање делатности образовања и васпитања.

 Проширена делатност установе може да буде давање услуга, производња, продаја и друга делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитања.

 Одлуку о проширењу делатности доноси Школски одбор уз сагласност Министарства просвете. Одлука о проширеној делатности школе садржи план прихода и издатака за обављање делатности, начин ангажовања ученика и запослених, начин располагања и план коришћења остварених средстава.

 Школа може да остварује програме обука у складу са потребама тржишта рада.

 Члан 20.

 Школа има своју аутономију под којом се подразумева право на:

1. доношење статута, програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег програма рада школе, и правила понашања и других општих аката школе
2.
доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника;

3.самовредновање рада школе;

4.избор запослених и представника запослених у школски одобр и стручне органе;

5.уређивање унутрашње организације и рада стручних органа;

6.начин остваривања сарадње са другим установама у области образовања, здравства, социјалне и дечије заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и другим организацијама ради остваривања права ученика и запослених.

             Школа доноси опште и друге акте поштујући опште принципе и циљеве образовања којима се на најцелисходнији начин обезбеђује оствривање општих исхода образовања.

 

VI  СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, ПРОМЕНЕ НАЗИВА И СЕДИШТА ШКОЛЕ, ЗАБРАНА РАДА И ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

 Члан 21.

Школа може да врши статусне промене, промену назива или седишта.

Одлуку о статусној промени назива или седишта школе доноси школски одбор уз сагласност оснивача, а када је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, уз сагласност Министарства.

Школа не може да врши статусне промене, промену назива или седишта у току наставне године.

 

Забрана рада школе

 Члан 22.

 

Када орган надлежан за обављање послова инспекцијског, односно стручно – педагошког надзора утврди да школа не испуњава прописане услове за рад или не обавља делатност на прописани начин, као и у случају обуставе рада, или штрајка супротно закону, одредиће јој рок за испуњење услова, односно отклањање неправилности у обављању делатности и о томе ће обавестити оснивача.

Када школа чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе не поступи по налогу органа из става 1. овог члана, односно када орган управљања не обавља послове из своје надлежности, Министарство предузима следеће мере:

1) разрешава орган управљања и именује привремени орган управљања;

2) разрешава директора и поставља вршиоца дужности директора;

3) разрешава орган управљања и директора и именује привремени орган управљања и поставља вршиоца дужности директора.

Привремени орган управљања из става 2. овог члана има најмање пет чланова и обавља послове из надлежности органа управљања.

Ако у току трајања привремене мере из става 2. тачка 1) истекне мандат директору школе, министар поставља вршиоца дужности директора до престанка привремене мере и избора директора.

Ако у току трајања привремене мере из става 2. тачка 2) истекне мандат органу управљања школе, министар именује привремени орган управљања, до престанка привремене мере и именовања органа управљања.

Вршилац дужности директора школе и привремени орган управљања обављају дужности док Министарство не утврди да су испуњени услови, отклоњене неправилности из става 1. овог члана и да су се стекли услови за престанак привремених мера, а најдуже шест месеци.

Ако вршилац дужности директора школе и привремени орган управљања не отклоне утврђење неправилности, Министарство забрањује рад школе.

 

Правила понашања у школи

 

 Члан 23.

У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

Понашање у школи и односи ученика, запослених и родитеља уређују се правилима понашања у школи. 

 

Развојни план школе

 

Члан 24.

Школа има развојни план.

Развојни план школе јесте стратешки план развоја школе који садржи приоритете у остваривању образовно – васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој школе.

Развојни план школе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе.

Развојни план доноси школски одбор на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година.

У поступку осигурања квалитета рада школе вреднује се и остваривање развојног плана школе.

 

Струковно и стручно повезивање

 

Члан 25.

Школе могу да се повезују и сарађују са одговарајућим установама у земљи и иностранству, ради унапређивања образовања и васпитања и размене искустава.

У функцији унапређивања образовања и васпитања установе могу да се међусобно повезују у струковна удружења.

На оснивање, организацију, упис у регистар и рад удружења из става 2. овог члана сходно се примењују прописи који се односе на удружења.

Струковна удружења имају право давања мишљења о питањима од значаја за рад удружених установа.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници могу да се међусобно повезују у стручна друштва.

На организовање и рад стручног друштва примењују се прописи којима се уређује удруживање.

 

Одговорност за безбедност ученика

 

Члан 26.

Школа је дужна да пропише мере заштите и безбедности ученика у сарадњи са надлежним органом локалне самоуправе (општине).

Одлуку из претходног става доноси школски одбор.

 

VII  УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

 

Органи школе

Члан 27.

Школа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе који су утврђени законом, оснивачким актом и овим Статутом.

 

1. Школски одбор

Члан 28.

Орган управљања у школи јесте школски одбор.

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.

Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова школског одбора.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.

За члана школског одбора не може да буде предложено ни именовано лице:

1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци или за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, насиља у породици правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

2) које би могло да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката;

3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем пословау органу управљања;

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;

5) које је изабрано за директора друге установе;

6) у другим случајевима, утврђеним законом.

Мандат школског одбора

Члан 29.

Чланови школског одбора именују се на четири године.

Поступак за именовање чланова покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима школског одбора.

Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или школски одбор, на лични захтев члана и ако:

1) школски одбор доноси незаконите одлуке;

2) члан школског одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад органа управљања;

3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности;

4) овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана школског одбора због престанка основа по којем је именован у школски одбор;

5) наступи услов из члана 54. став 11. Закона о основама система образовања и васпитања.

Када Министарство утврди неправилности у поступку именовања, односно разрешења школског одбора, скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да одмах покрене поступак за преиспитивање акта о именовању, а најкасније у року од 15 дана од дана достављања акта којим се налаже да мера отклони утврђене неправилности.

Ако скупштина јединице локалне самоуправе не покрене поступак за преиспитивање акта о именовању, односно разрешењу органа управљања и не усагласи га са законом, у року из става 4. овог члана, министар разрешава постојећи и именује привремени орган управљања школе.

Привремени орган управљања

 

Члан 30.

Министар именује привремени орган управљања школе ако председника и чланове не именује јединица локалне самоуправе до истека мандата претходно именованим члановима органа управљања.

Мандат привременог органа управљања школе траје до именовања новог.

Надлежност школског одбора

 Члан 31.

Школски одбор школе:

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте;

2) доноси школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;

4) доноси финансијски план школе и одлучује о коришћењу средстава у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање принципа образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно – васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник ученичког парламента и представник синдиката у школи, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности школски одбор одговара органу који га именује и оснивачу.

Начин рада школског одбора ближе се регулише Пословником о раду школског одбора.

 

2. Савет родитеља

Члан 32.

Школа има савет родитеља.

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Чланови савета бирају се на почетку школске године, најкасније до 15. септембра.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор;

2) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада;

3) учествује у поступку предлагања изборних предмета;

4) разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;

5) разматра услове за рад школе ученика за њихову безбедност и заштиту;

6) учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика;

7) предлаже школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и од родитеља;

8) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

9) разматра и друга питања утврђена овим статутом.

Савет родитеља на првој седници бира председника и заменика председника.

Члан 33.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору и стручним органима школе.

Начин рада савета родитеља школе утврђује се Пословником о раду савета.

3. Директор школе

 Члан 34.

 

Директор руководи радом школе.

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 8. став 2. и чланом 120. Закона о основама система образовања и васпитања.

Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8. став 2. овог закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Директор школе бира се на период од четири године.

Мандат директора тече од дана ступања на дужност.

Директору школе мирује радни однос за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.

Трошкове полагања испита за директора сноси лице које полаже испит за директора.

О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује школски одбор.

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора.

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.

Директору који не положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, престаје дужност директора.

Избор директора школе

Члан 35.

Директора школе бира школски одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу наставничког већа.

Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца пре истека мандата директора.

Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се министру на сагласност.

Сматра се да је одлука школског одбора о избору директора донета, односно да је министар дао на њу сагласност ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим одбија сагласност.

Учесник конкурс незадовољан одлуко о избору директора школе има право на судску заштиту у управном спору.

Акт о одбијању сагласности министар доноси ако се у поступку утврди да одлука није донета у складу са законом или се њеним доношењем доводи у питање несметано обављање делатности школе.

Ако министар донесе акт који се одбија давање сагласности на одлуку о избору директора, расписује се нови конкурс.

Процедура расписивања конкурса:

Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца пре истека мандата директора.

Школски одбор објављује конкурс за избор директора школе. Текст конкурса нарочито садржи следеће податке:

- посебне услове за избор директора;

- рок за подношење пријаве; документацију коју кандидат подноси уз пријаву;

-  обавештење о року у коме ће кандидат бити обавештен о резултатима конкурса.

Конкурс за избор директора школе објављује се у дневном или службеном гласилу.

 

Школски одбор може да именује конкурсну комисију која ће спровести поступак по конкурсу за избор директора, утврдити листу кандидата и доставити листу наставничком већу на мишљење.

Рад конкурсне комисије из претходног става овог члана ближе се уређује Пословником о раду школског одбора.

Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора школе износи 15 дана од дана објављивања конкурса.

Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора школе подноси:

- оверен препис дипломе о стеченом образовању,

- као и друга уверења којима се доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога или педагога,

- дозволу за рад наставника, стручног сарадника,

- уверење и положеном испиту за директора, потврду да има најмање пет година рада у установи образовања, доказе и уверења у складу са чланом 8.ст.2. и 120. Закона.

Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимати у разматрање.

Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је предата препорученом поштом и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку.Кад последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан.

Под потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса.Изузетно, кандидат може потребна документа поднети и накнадно, након истека рока, под условом да је пријаву поднео у предвиђеном року и да због објективних разлога није могао доставити комплетну документацију.

Накнадна достава документације је могућа само уколико конкурсна комисија није започела са прегледом конкурсног материјала.

Члан 36.

Директор школе је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности.

Директор школе  за свој рад одговара школском одбору и министру просвете.

Осим послова утврђених законом и овим статутом, директор обавља и следеће послове:

1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе;

2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

3. стара се о остваривању развојног плана школе;

4. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са законом;

5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе,организацијама и удружењима;

6. организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, и стручног сарадника;

7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, и стручног сарадника;

8. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника;

9. предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. Закона и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;

10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете;

11. стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа;

12. сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања;

13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;

14. сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика;

15. подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два пута годишње;

16.доноси акт о организацији и систематизацији послова;

17. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и посебним законом;

Престанак дужности директора

Члан 37.

Дужност директора престаје истеком мандата, на лични захтев, стицањем услова за мировање радног однос, престанком радног односа и разрешењем. Одлуку о престанку дужности директора доноси Школски одбор.

            Школски одбор разрешава директора школе ако је утврђено да:

 1. установа није донела благовремено програм образовања, односно не остварује  програм образовања и васпитања или не предузеима мера за остаривање принципа, циљева и стандарда постигнућа,
 2. школа не спроводи мере за безбедност и заштиту деце и ученика
 3. директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреде забране из чл. 44 до 46. Закона о основама система образовања и васпитања и тећих повреда радних обавеза запослених
 4. у школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације
 5. се у у школи води евиденција и издају јавне исправе супротно закону
 6. директор не испувања услове из чл. 59. Закона о основама система образовања и васпитања,
 7. директор не поступа по налуг, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и неправилности
 8. директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, неблаговременим и нетачним обавештавањем или сазивањем седница супротно пословнику омета рад Школског одбора и запослених
 9. директор није обезбедио да се у оквиру јединственог информационог система просвете врши благовремен и тачан унос и одржавање ажурне базе података
 10. је у радни однос примио или ангажује лице ван радног однос супротно закону, посебном колективном уговору и општем акту,
 11. намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у дисциплинском поступку, којаје правснажном судском пресудом поништена као незаконита и ако је школа оавезана на накнаду штете у износу који може угрозити редовно пословање школе.

Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе школи у складу са законом.

Одлука Школског одбора о разрешењу директора се доноси  у складу са чл. 63. Закона о основама система образовања и васпитања.

Права директора школе по престанку дужности

Члан 38.

 Директор којем је престала дужност због истека другог и сваког наредног мандата и на лични захтев распоређује се на радно место које одговара степену и врсти његовог образовања.

Ако нема слободног радног места у истој или другој школи, лице из става 1. овог члана остварује права као запослени за чијим радом је престала потреба у складу са законом.

Директору школе који је разрешен у складу са чланом 63. ст. 3. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања, престаје радни однос без права на отпремнину.

Директору школе коме у другом и сваком наредном мандату престане дужност разрешењем, без престанка радног односа, а који не може да се распореди на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања, престаје радни однос, уз исплату отпремнине, у складу са законом.

4. Вршилац дужности директора

Члан 39.

Вршиоца дужности директора поставља школски одбор до избора директора ако директору школе престане дужност, а није расписан конкурс или школски одбор није донео одлуку о избору или је министар донео акт којим је одбијено давање сагласности на одлуку школског одбора.

Вршиоца дужности директора поставља министар ако школски одбор не постави вршиоца дужности директора у случајевима из става 1. овог члана или не донесе одлуку по поновљеном конкурсу, односно министар не да сагласност на одлуку по поновљеном конкурсу, у року од седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постављење.

За вршиоца дужности директора школе не може бити постављено лице које у поступку избора за директора није добило сагласност.

За вршиоца дужности директора школе може да буде постављен наставник, васпитач или стручни сарадник у највишем звању, најдуже шест месеци.

Вршиоцу дужности директора мирује радни однос на радном месту са кога је постављен, за време док обавља ту дужност.

Права, обавезе и одговорности директора школе односе се и на вршиоца дужности директора.

5. Помоћник директора

 Члан 40.

Школа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање школе.

Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник или стручни сарадник у највишем звању у школи, за сваку школску, односно радну годину.

Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад школе, координира рад стручних актива и других стручних органа школе и обавља друге послове, у складу са овим статутом.

Помоћник директора обавља и послове наставника или стручног сарадника, у складу са решењем директора.

6. Стручни органи школе

Члан 41.

Стручни органи школе јесу: наставничко веће, одељенско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и други стручни активи у складу са статутом.

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује школски одбор.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине педагошки колегијум.

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора из члана 36. став 3. тач. 2) до 5) овог Статута.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора, а одељенским већем одељенски старешина.

Надлежност стручних органа

 Члан 42.

Стручни органи: старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно – васпитног рада школе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се о остваривању циљева и исхода образовања и васпитања; вреднују резултате рада наставника или стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питањаобразовно васпитног рада.

Члан  43.

Наставничко веће:

1. расправља и одлучује о остваривању школског, односно наставног плана и програма;

2. разматра годишњи план рада;

3. предлаже три представника из реда запослених у школски  одбор;

4. анализира остварене циљеве и стандарде постигнућа;

5. планира и организује различите облике ваннаставне активности ученика;

6. припрема календар школског такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање;

7. разматра извештај директора и одељенских старешина;

8. даје мишљење школском одбору за избор директора  школе;
9. доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика;

10. изриче васпитно дисциплинске мере из своје надлежности,

11. обавља  и друге послове који му законом и општим актом буду стављени у надлежност,

O раду наставничког већа води се записник.Записник води један од чланова наставничког већа, кога на почетку школске године бира наставничко веће.

Наставничко веће бира и заменика записничара, који води записник у одсуству записничара.Записник се води у посебној, повезаној свесци са страницама обележеним и овереним печатом, а потписују га директор школе/помоћник директор школе и записничар.

Наставничко веће за свој рад одговара директору школе.

Члан 44.

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова наставничког већа, јавним гласањем, осим у случају када је законом и овим статутом друкчије одређено.Седнице наставничког већа сазива и њима руководи директор школе, без права одлучивања.

Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом ако седници наставничког већа присуствује више од половине његових чланова.

Кад заказаној седници наставничког већа не присуствује потребан број чланова, директор школе је дужан да у року од три дана закаже нову седницу са истим дневним редом.

У случају кад наставничко веће предлаже три представника у школски одбор, гласа се тајно, а предложеним представницима сматрају се она три предложена кандидата који добију највише гласова укупног броја чланова наставничког већа.

У случају кад наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора школе заказује се посебна седница којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.

Kад наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио савет родитеља, потребно је да се омогући председнику савета родитеља учествовање у његовом раду.

Члан  45.

Ради организовања и остваривања образовно-васпитног рада, у сваком одељењу школе формира се одељењско веће.

Одељењско веће сазива и њиме руководи одељењски старешина.Одељењско веће ради у седницама.Седнице одељењског већа сазивају се једном месечно.

Одељењско веће:

1. непосредно организује и остварује образовно васпитни рад у одељењу;

2. разматра резултате рада наставника;

3. остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које ученици постигну на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;

4. предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу;

5. утврђује, на предлог предметног наставника, оцену из предмета на основу укупних резултата рада, а оцену из владања на основу предлога одељенског старешине;

6. похваљује и награђује ученике;

7. изриче васпитно мере за лакше повреде обавеза ученика;

8. предлаже наставничком већу план усавршавања наставника, програм екскурзија, такмичења и сл;

9. врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника;

10. врши избор ученика за које треба организовати допунски и додатни рад, на предлог предметног наставника;

12. обавља и друге послове који су му законом, општим актом и одлуком директора школе стављени у надлежност,

Одељењско веће за свој рад одговара наставничком већу.Одељењско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа. Одлуке одељењског већа доносе се већином гласова укупног броја чланова. Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељењског већа, седница се одлаже и заказује нова најкасније у року од три дана.

Члан 46.

У школи постоје стручна већа за области предмета, и то:

- књижевности и страних језика,

- веће уметности,

- математика, информатике, програмирање, рачунари, физика, хемија,

- биологије, екологије, физичко васпитање.

- историје, географија, филозофија, социологије, устав и права грађана,

- стручно веће машинске струке,

- стручно веће електротехничке струке,

- стручно веће саобраћајне струке,

- стручно веће изборних предмета.

Састав стручног већа за области предмета утврђује наставничко веће најкасније 20. августа текуће године за наредну школску годину.Стручно веће за области предмета ради у седницама.Радом стручног већа за области предмета руководи председник, кога, из реда наставника, сваке школске године бира наставничко веће.

Стручно веће за области предмета утврђује свој план рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе у остваривању школског, односно наставног плана и програма образовања.

Стручно веће за области предмета:

-     учествује у припреми годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина и наставних јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета;

-     утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и наставних средстава;

-     предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;

-     прати остваривање програма образовно-васпитног рада и даје предлоге за њихово иновирање, измену и допуну;

-     прати уџбеничку и другу приручну литературу и даје предлог избор уџбеника наставничком већу;

-     предлаже чланове испитних комисија;

-     обавља и друге послове у складу са законом, општим актом и одлуком директора школе.

За рад стручног већа за области предмета и спровођење његових одлука и задатака одговоран је председник стручног већа. Председник стручног већа за области предмета или његов члан дужан је да спроводи одлуке већа и задужења која су му дата у надлежност од стране директора и помоћника директора школе.  0 раду стручног већа за области предмета води се записник, који се доставља помоћнику директора школе.Стручна већа за области предмета за свој рад одговарају наставничком већу.

Члан 47.

Стручни актив за развојно планирање сачињава предлог развојног плана школе који садржи приоритете у остваривању образовно васпитног рада, предлаже план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и других питања од значаја за развој школе.  Стручни актив  школског програма врши следеће послове:

1. заједно са другим стручним органима припрема и израђује школски програм;

2. прати иновације у образовно-васпитном раду и стара се о реализацији циљева и стандарда постигнућа;

3. прати остваривање програма образовања и васпитања;

4. прати напредовање ученика и вреднује резултате рада ученика, наставника и сарадника;

5. предлаже изборне и  факултативне предмете;

6. предлаже методичку концепцију рада;

7. предлаже и прати стручно усавршавање;

8. учествује у укључивању локалне заједнице у планирање и реализацију садржаја,

9. информише све чиниоце о процесу реализације школског програма.

Члан 48.

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора школе који се односе на:

1. планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности школе;

2. старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;

3. старање о остваривању развојног плана школе;

4. сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

5. организовање и вршење педагошко-инструктивни увида и праћење квалитета образовно-васпитног рада ипедагошке праксе ипредузимање мере за унапређивање иусавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника;

6. планирање и праћење стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника.

Члан 49.

Одељењски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни организатор рада у одељењу. Одељењског старешину на почетку школске године одређује директор школе из реда наставника који остварују наставу у том одељењу.

Одељењски старешина дужан је да извршава обавезе из своје надлежности и да одељењском већу подноси извештај о свом раду и о раду одељења најмање два пута у току полугодишта.

Члан 50.

Одељенски старешина:

1. обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима и стручним сарадницима који остварују наставу у одељењу и усклађује њихов рад;

2. остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње;

3. разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика;

4. остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са родитељима;

5. сазива родитељске састанке и њима руководи;

6. прати остваривање школског, односно наставног плана и програма у одељењу и посебно прати оцењивање ученика;

7. прати похађање наставе од стране ученика и правда изостанке;

8. изриче похвале и награде ученика из своје надлежности;

9. води школску евиденцију;

10. руководи радом одељенске заједнице и одељењског већа, потписује њихове одлуке и води записник;

11. предлаже одељењском већу оцене из владања;

12. упознаје ученике са правилима понашања у школи, обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза ученика;

13. износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе;

14. стара се о остваривању ваннаставних активности;

15. обезбеђује услове за припрему ученика за такмичења;

16. припрема предлог екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама;

17. обавештава родитеље о дисциплинској одговорности и поступку који се води према ученику и доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене и изриче укор одељенског старешине за лакшу повреду обавеза ученика;

18. води благовремено и ажурно евиденцију о повредама ученика (лакше повреде), води евиденицију о тежим повредма  и доставља на даљи ради педагошко-.психолошкој служби и директору школе,

20. обавља и друге послове, у складу са законом, општим актом и одлуком директора школе. 

 

VIII  ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 Члан 51.

Школа остварује школски програм стручног образовања а може да остврује и индивидуални образовни план за ученике са сметњама у расзовују, програм специјалистичког и мајсторског образовања,програм образовања за рад, програме стручног оспособљавања, обуке и друге програма у складу са законом.

Школски програм доноси школски одбор у складу са наставним плановима и програмима.

Члан 52.

Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и прогама и потреба ученика и родитеља , школе и јединице локалне самоуправе.

Школски програм садржи:

1) циљеве школског програма;

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се остварује програм;

3) обавезне и изборне предмете и модуле, по циклусима, односно образовним профилима и разредима;

4) начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног образовања и врсте активности у образовно васпитном раду;

5) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују;

6) начине оставаривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и васпитања, образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања;

7) друга питања од значаја за школски програм.

Школски програм доноси школски одбор, по правилу, сваке четврте године, у складу са наставним планом и програмом.

 

Наставни планови средњег образовања и васпитања

 

Члан 53.

 

Наставни планови средњег образовања и васпитања садрже: 

1) обавезне предмете по разредима у средњем образовању и васпитању; 

2) изборне предмете по разредима у средњем образовању и васпитању; 

3) облике образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни предмети; 

4) годишњи и недељни фонд часова по предметима и облицима образовно– васпитног рада.

 

Наставни план средњег образовања и васпитања може да садржи и модуле, самосталне или у оквиру предмета, са фондом часова. 

 

Наставни програми средњег образовања и васпитања

 

Члан 54.

   

Наставни програм средњег образовања и васпитања садржи: 

1) циљеве и стандарде постигнућа програма образовања и васпитања;

2) обавезне и препоручене садржаје обавезних и изборних предмета; 

3) препоручене врсте активности у образовно – васпитном раду; 

4) начин прилагођавања програма музичког и балетског образовања, образовања одраслих, образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју, ученика са посебним способностима и образовања на језику националне мањине; 

5) опште и посебне стандарде знања; 

6) друга питања од значаја за остваривање наставних програма 

 

Индивидуални образовни план

 

Члан 55.

 

За ученика коме је услед социјалне ускаћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатка подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план ( у даљем тексту ИОП). 

Индивидуални образовни план установа образовања доноси и за ученика са изузетним способностима. 

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, а случају индивидуално образовног плана за ученика са изузетним способностима предлог даје тим за пружање додатне подршке ученицима. 

Тим у школи чини наставник предметне наставе, одељенски старепина, стручни сарадник, родитељ односно старатељ.  

Индивидуални образовни план се спроводи уз претходно прибављену сагласност родитеља односно старатеља ученика у складу са законом.  

У првој години уписа у школи ИОП се доноси и вреднује тромесечно, а у свакој наредној години два пута у току радне односно школске године. 

Спровођење ИОП прати министарство у складу са законом. 

Ближе упутство за остваривање ИОП, његову примену и вредновање доноси министар. 

 

Доношење и објављивање програма образовања и васпитања

 

Члан 56.

            Школски и васпитни програм припремају одговарајући стручни органи школе, а дноси их школски одбор. 

            О предлогу програма из става 1. школски одбор прибавља мишљење савета родитеља и ученичког парламента и сагласност надлежног оснивача.  

 

Члан 57.

 

            Школски програм објављује се најкасније два месеца пре почетка школске године године у којој ће се примењивати. 

            Школски и васпитни програм објављује се, у складу са општим актом школе на начин којим се обезбеђује доступност свим заинтересованим корисницима.  

 

ИСПИТИ

 

Стручна матура

 

Члан 58.

 

Ученик полаже завршни испит након завршеног средњег стручног образовања у трогодишњем трајању у складу са посебним законом. 

Након савладаног програма специјалистичког односно мајсторског образовања одрасли полаже специјалистички односно мајсторски испит о чему се издаје исправа у складу са посебним законом. 

Програм завршног испита и преграме сецијалистичког и мајсторског испита на предлог Савета за стручно образове и образовање одраслих доноси министар. 

 

Члан 59.

 

            Након завршеног четвртог разред средње стручног образовања и васпитања у стручној школи ученик полаже стручну матуру у складу са посебним законом.  

            Након положене стручне матуре ученик стиче средње стручно образовање и васпитање о чему се издаје јавна исправа у складу са посебним законом. 

            На основу положене стручне матуре ученик моће да се упише у одговајућу високошколску установу на начин и по поступку прописаним посебним законом.  

            Програм стручне матуре на предлог Савета за стручно образовање и образовање одраслих доноси министар.

 

IX ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

Образовно – васпитни рад

 

Члан 60.

 

            Образовно васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којим се остварују програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и задаци у складу са законом. Облици образовно васпитног рада (обавезни, изборни, факултативни) одређени су чл. 26.Закона о средњем образовању и васпитању.

 

Школска и радна година

 

Члан 61.

            Образовно васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 01. септембра, а завршава се 31. авугуста наредне године.  

            Образовно васпитни рад организује се у два полугодишта. 

            Ученици имају школски распуст. 

            Време, трајање, организација образовно васпитног рада и школског распуства утврђује се школским календаром.

             Школски календар може да се мења на захтев школе уз сагласност министра.

 

Годишњи план рада

 

Члан 62.

 

            Годишњи планом рада утврђује се време, место начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. 

            Годишњи план рада школа доноси у складу са развојним планом, школским календаром, развојним планом и школским програмом до 15. септембра.

 

Прекид образовно васпитног рада

 

Члан 63.

 

            Образовно васпитни рад моће да се прикине у случају више силе, епидемије и другим случајевима којим су угрожени безбедност и здравље ученика и запослених. 

            Одлуку о прекиду образовно васпитног рада доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

            Ало орган из става 2. овог члана не донесе одлуку о прекиду образовно васпитног рада одлуку одмах доноси министар. 

            Након престанка разлога за прекид образовно васпитног рада, школа надокнађује пропушени рад ,а на чин који одреди школа по одобрењу директора.

 

Члан 64.

 

             У случају непосредне ратне опасности, ратног стања и ванредног стања и других ванреднихоколности, министар прописује посебан програм образовања, упутство о организацији и раду школе и одређује школе које насављају са радом. 

Трајање средњег образовања и васпитања и стручног усавршавања

 

Члан 65.

 

            Средње образовање и васпитање траје три или четири године, у складу са посебним законом и школским програмом. 

            Стручно оспособљавање и обука трају до годину дана, у складу са прописаним односно одобреним програмом. 

Стручно усавршавање након завршеног средњег образовања (у даљем тексту: специјалистичко и мајсторско образовање) траје од годину до две године, у складу са посебним законом и прописаним програмом. 

 

Упис ученика у средњу школу

  

Члан 66.

 

У први разред средње школе уписују се лица са стеченим или завршеним основним образовањем у складу са Законом о средњем образовању и васпитању. 

Након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом. 

 

Упис страних држављана и лица без држављанства

 

Члан 67.

 

Страни држављани, лице без држављанства, уписује се у школу у складу сазаконом под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије. 

Посебан услов за упис у школу лица из става 1. овог члана јесте познавањејезика на коме се изводи настава, а чију проверу организује и спроводи школапо посебном упутству које прописује министар. 

 

Оглед 

 

Члан 68.

 

Утврђивање квалитета и осавремењавање образовно – васпитног рада, увођење нових садржаја програма образовања и васпитања и организационих новина могу да се пре њиховог увођења проверавају огледом. 

Иницијативу за увођење огледа се предлогом програма може да поднесешкола, надлежан савет, заводи или друго правно лице. 

Програм огледа садржи циљ, очекиване исходе, трајање, начин и условењеговог остваривања и вредновања. 

Иницијативу са предлогом огледа разматра министар и по прихватању иницијативе одлучује о одобравању огледа и прописује програм огледа. За иницијативу која укључује значајне новине, министар прибавња мишљење надлежногсавета. 

На основу извештаја о спроведеном огледу и оцене огледа министар просвете одлучује о његовој даљој примени. 

Оглед може да траје најдуже пет година од којих се у последњој годиниспроводи вредновање огледа. 

За време извођења огледа у школи се не могу вршити статусне промене. 

 

Ученичка задруга

  

Члан 69.

 

Школа може да оснује ученичку задругу у циљу развијања ваннаставнихактивности. 

Чланови ученичке задруге могу да буду наставници, стручни сарадници изапослени у школи. 

Ученичка задруга има савет од пет чланова, укључујући и председника. 

Ученички парламент бира два члана савета, два члана иманује наставничко веће и једног члана бира савет родитеља. 

Средства стечена продајом производа, односно услуга задруге и практичним радом користе ученици школе (за екскурзије, награде и др.). 

 

X  ПРАВА УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ ИОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 

Права ученика

Члан 70.

 

Права ученика остварују се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, и посебним законима, а школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на:

 

1) квалитетан образовно – васпитни рад; 

2) уважавање личности; 

3) свестрани развој личности; 

4) заштиту од дискриминације и насиља; 

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његовошколовање; 

6) инфорамције о његовим правима и обавезама; 

7) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других правапо основу образовања; 

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; 

9) учествовање у раду органа школе, у складу са законом; 

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника уобразовно – васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нисуостварена; 

11) остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом; 

12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика у складу са посебним законом. 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору школе у случају непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја. 

Директор је дужан да пријаву размотри и, уз консултацију са учеником,његовим родитељем, односно старатељем одлучи о њој, у року од 15 дана од дана пријема пријаве. 

Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно школском одбору кршење права ученика.

  

Одељенска заједница

  

Члан 71. 

 

Ученици једног одељења школе образују одељенску заједницу. 

Одељенска заједница има следећа права: 

1) даје предлоге и мишљења стручним органима, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи; 

2) даје предлоге директору о учешћу на спортским и другим такмичењимаученика у школу и ван ње; 

3) разматра односе и сарадњу ученика и наставника. 

Одељенска заједница има председника кога бирају ученици већиномгласова. 

 

Ученички парламент

  

Члан 72. 

 

У последња два разреда основне школе и у средњој школи се образује уче 

нички парламент ради: 

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, са вету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојну плану, слободним и ваннаставним активностима,учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње; 

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача илистручног сарадника;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање; 

4) активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој – по три из сваког разреда, односно године. 

Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. 

Чланови парламента бирају председника.Програм рада парламента саставни је део годишњег програма рада школе.Ученички парламент школе може да се удружи у заједницу ученичких парламената. 

 

Оцењивање ученика 

 

Члан 73.

 

Оцењивањем у средњој школи процењује се оствареност прописаних циљева у савлађивању школског програма. 

Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора да буде одмах образложена. 

Ученик се оцењује из свих наставних предмета и из владања. 

У средњем образовању и васпитању оцењивање је описно и бројчано у токушколске године и врши се на основу праћења напредовања ученика у савлађи вању школског програма. Закључна оцена јесте бројчана. 

У току школске године ученик се оцењује описно и бројчано на основупраћења напредовања ученика у савлађивању школског програма у току школске године, на основу стандарда постигнућа. 

Ученик се оцењује најмање три пута у полугодишту. 

 

Члан 74.

 

Бројчана оцена успеха ученика у учењу је: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна. 

Успех ученика из предмета верска настава и грађанско васпитање оцењујесе описно. 

Оцена из изборних предмета, изузев верске наставе и грађанског васпитањаје бројчана и утиче на општи успех ученика. 

Оцена из владања током године изражава се описно и то: примерно, врлодобро, добро, довољно и незадовољавајуће. 

Закључна оцена из владања изражава се бројчаном оценом и то: примерно(5), врло добро (4), добро (3), довољно (2) и незадовољавајуће (1) и утиче на општи успех ученика. 

Ученик понавља разред уколико на крају другог полугодишта има више оддве недовољне закључне бројчане оцене. 

Ученик који има до две недовољне закључене оцене полаже поправни испит у августовском испитном року а ученик завршног разреда, односно у јунском и августовском року.

  

Члан 75.

 

Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта наоснову аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из предмета и оцене из владања, и то: 

- одличан успех – ако има средњу оцену најмање 4, 50; 

- врло добар успех – ако има средњу оцену од 3, 50 закључно са 4, 49; 

- добар успех – ако има средњу оцену од 2, 50 закључно са 3, 49; 

- довољан успех – ако има средњу оцену до 2, 49.

 

Приговор и жалба на оцену ииспит у школи

Члан 76.

 

Ученик средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе: приговор на оцену из предмета и владања у токушколске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит. 

Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе уроку од три дана од саопштења оцене, жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, а жалба на испит прописан посебнимзаконом, у року од 24 сата од саопштења оцене. 

Директор школе, у сарадњи са педагошко – психолошком службом и одељенским старешином одлучује о приговору у року од три дана. Ако оцени да јеприговор основан и да је оцена изведена супротно закону и прописима донетимна основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. 

По приговору, односно жалби на оцену из владања директор, у сарадњи сапедагошко – психолошком службом и одељенским старешином, утврђује оценуиз владања. 

Директор школе је дужан да одлучи о жалби, у року од 24 сата од њеногпријема. Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита. 

Ако утврди да је испит обављен противно Закону о основама система образовања и васпитања или посебном закону и прописима донетим на основу њих,поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.

За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог илидругог рада ученика, односно полагање испита, директор решењем образује комисију од најмање три члана, од којих су два стручна за предмет, односнообласт предмета. 

Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључнаоцена, не може да буде члан комисије. 

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставуне могу да буду чланови комисије чији је испит поништен. 

Оцена комисије је коначна. 

 

Захтев за заштиту права ученика

 

Члан 77.

 

 Ученик, његов родитељ или старатељ, који сматра да су повређена праваутврђена Законом о основама система образовања и васпитања или Законом осредњем образовању и васпитању, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству просвете, у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права. 

Ако оцени да је захтев из става 1. овог члана основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да упозори школу и да да примеранрок за отклањање повреде закона. 

Ако школа не поступи по упозорењу из става 2. овог члана, Министарство ће одлучити о захтеву. 

 

Обавезе ученика

 

Члан 78.

 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права. 

Ученик има обавезу да:

 1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе; 

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописанихшколским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставникеи родитеље, односно старатеље; 

4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи; 

5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрењанаставника; 

6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених ушколи;

7) благовремено правда изостанке; 

8) чува имовину школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија; 

9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилимаеколошке етике. 

Ученик или родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од 8 дана правда изостанак ученика и достави потпуне и тачне информације. 

 

Одговорност ученика

 

Члан 79. 

 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржаваодлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова,односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права,школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене 

заштите на промени понашања ученика. 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописанаЗаконом о основама система образовања и васпитања или посебним законом. 

Теже повреде обавеза ученика јесу: 

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивањеподатака у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школаили орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог; 

4) пострекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана,наркотичког средства или психоактивне супстанце; 

5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предметакојим може да угрози или повреди друго лице; 

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедностдругих ученика, наставника и запослених у школи;

7) употреба мобилног телефона и других електронских уређаја у сврхе којима се угрожавају права других или преваре у поступку оцењивања; 

8) неоправдано изостајање са наставе најмање 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, одстране школе; 

9) учестало чињење лакших повреда у току школске године. 

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету којуученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. 

 

Васпитно – дисциплински поступак

  

Члан 80.

 Васпитно – дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе. 

Закључак из става 1. овог члана доставља се ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму. 

Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља. 

Васпитно – дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од30 дана за учињење повреде ученика или учињење повреде забране из члана 44.и 45. Закона о основама система образовања и васпитања.

  

Васпитне и васпитно – дисциплинске мере иправна заштита ученика

 

Члан 81. 

 

За повреду обавезе, односно забране прописане Законом о основамасистема образовања и васпитања, могу да се изрекну мере, и то: 

1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељенског старешине или укор одељенског већа, у складу са општим актом школе; 

2) за тежу повреду обавеза ученика, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе; 

3) за учињену повреду забране из чл. 44. и 45. Закона о основама системаобразовања и васпитања, васпитно – дисциплинска мера: 

а) укор директора или укор наставничког већа; 

б) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу наоснову одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља; 

в) искључење ученика из школе. 

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог члана, без вођења васпитно – дисциплинског поступка. 

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела неопходне активности из члана 113. став 1. Закона о основамасистема образовања и васпитања. Мера из става 1. тач. 2) и 3) овог члана изричесе ученику након спроведеног васпитно – дисциплинског поступка и утврђенеодговорности. 

Васпитна и васпитно – дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика. 

Ученику се смањује оцена из владања због изречене васпитно – дисциплинске мере, али се понашање ученика прати и оцена се поправља када дођедо позитивне промене у његовом понашању. 

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чл. 44.и 45. Закона о основама система образовања и васпитања, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак. 

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно – дисциплинској мери искључења ученика из школе, а директор решење о искључењу ученика из школе. 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбушколском одбору на изречену васпитно – дисциплинску меру за извршену тежуповреду обавезе ученика или за повреду забране из чл. 44. и 45. Закона оосновама система образовања и васпитања, у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби из става 10. овог члана у року од 15 данаод дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.Против другостепеног решења о изреченој мери искључена ученика изшколе, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштитуу управном спору.

 

XI  ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ

  

Наставници и стручни сарадници

  

Члан 82.

 

Наставу и друге облике образовно – васпитног рада у школи остварује наставник.Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: психолог, педагоги библиотекар. Зависно од потреба школе и програма који се остварује, стручне пословеможе да обавља и дефектолог, логопед, андрагог и социјални радник. 

Послове припреме лабораторијских вежби, извођења и демонстрирања поступака, техничко – технолошке припреме, извођења дела практичне наставе идругих послова, под непосредним руководством наставника, обавља помоћни наставник.

 

Члан 83.

 

Задатак наставника јесте да стручним знањем осигурају постизање прописаних циљева и задатака, уважавајући предзнања и посебне могућностиученика.

 

Задаци стручног сарадника

  

Члан 84.

 

Задатак стручног сарадника јесте да својим стручним знањем и саветодавним радом унапређује образовно – васпитни рад, сарадњу са родитељима, односно старатељима у школи, да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима за унапређивање њиховог образовно – васпитног рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима постигнућа, помоћнаставницима у развијању индивидуалних образовних планова и помоћ ученицима, родитељима, наставницима, по питањима која су од значаја за образовањеи васпитање и развој професионалне каријере ученика. 

Програм свих облика рада стручних сарадника доноси министар. 

 

Образовање наставника и стручних сарадника

 Члан 85. 

Послове наставника у школи, и стручног сарадника може да обавља лицеса одговарајућим високим образовањем из члана 8. став 2. Закона о основамасистема образовања и васпитања. 

Изузетно од става 1. овог члана, послове наставника у средњој школи запредмете за које се не образују наставници са високим образовањем може даобавља и лице са одговарајућим образовањем из члана 8. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања. 

Врсту образовања наставника, стручног сарадника из става 1. овог члана,врсту образовања наставника из става 2. овог члана и помоћног наставника прописује министар. 

 

Услови за пријем у радни однос

 Члан 86.

У радни однос у школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако:

1) има одговарајуће образовање; 

2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 

3) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности, морала, примања или давања мита у обављању послова у школи;

4) има држављанство Републике Србије; 

5) зна језик на коме се остварује образовно – васпитни рад. 

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни односи проверавају се у току рада. 

Наставнику и стручном сараднику престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако одбиједа се подвргне лекарском прегледу на захтев директора. 

 

Услови за рад наставника и стручног сарадника

 Члан 87.

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које имадозволу за рад ( у даљем тексту: лиценца). 

Без лиценце послове наставника и стручног сарадника може да обавља: 

1) приправник; 

2) лице које испуњава услове за наставника, или стручног сарадника, сарадним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним заприправнике; 

3) лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог; 

4) сарадник у предшколској установи; 

5) педагошки асистент и помоћни наставник. 

Лице из става 3. тач. 1) до 3) овог члана може да обавља послове наставника или стручног сарадника без лиценце најдуже две године од дана заснивањарадног односа у школи. 

 

Наставник и стручни сарадник – приправник

 Члан 88.

Приправник, у смислу закона, јесте лице које први пут у том својству заснива радни однос у школи на одређено или неодређено време са пуним или непуним радним временом и оспособљава се за самосталан образовно – васпитнирад наставника и стручног сарадника, савладавањем програма за увођење у раднаставника и стручног сарадника и полагањем испита за лиценцу. 

Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа. 

За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у посао наставника и стручног сарадника школа приправнику одређује ментора. 

Прва три месеца приправничког стажа наставник ради под непосреднимнадзором наставника који има лиценцу и које му одређује ментор. Наставник –приправник за време прва три месеца не оцењује ученике. 

Прва три месеца приправничког стажа стручни сарадник ради под непосредним надзором одговарајућег стручног сарадника који има лиценцу и когаму одређује ментор. 

Приправнику који у року од две године од дана заснивања радног односане положи испит за лиценцу – престаје радни однос. 

Лице које савлада програм увођења у посао наставника и стручног сарадникаима право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.

 

Приправник – стажиста

 Члан 89.

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља и приправникстажиста. 

Приправник – стажиста савладава програм за увођење у посао и полагањеиспита за лиценцу под непосредним надзором наставника и стручног сарадникакоји има лиценцу.

Школа и приправник – стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од најмање годину, а најдуже две године. 

Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос. 

Приправник – стажиста има право да учествује у раду стручних органа безправа одлучивања и нема право да оцењује ученике у школи. 

На остваривање права приправника – стажисте сходно се примењују одредбе Закона о основама система образовања и васпитања које се односе на приправника.

 

Издавање лиценце

 

Члан 90.

  

 

Право на добијање лиценце има наставник или стручни сарадник и приправник – стажиста који има одговарајуће образовање из члана 121. Закона оосновама система образовања и васпитања, савладан програм увођења у посаонаставника и стручног сарадника и положен испит за лиценцу. 

Министарство је дужно да, на лични захтев, у року од 60 дана од дана положеног испита, изда лиценцу лицу које испуњава услове из става 1. овог члана. 

Ако лице не испуњава услове из става 1. овог члана министар ће решењемодбити захтев за издавање лиценце. 

Решење министра из става 3. којим се одбија захтев за добијање лиценцеконачно је у управном поступку. 

 

Суспензија лиценце

 

Члан 91. 

 

У току важења лиценца може да буде суспендована.Лиценца се суспендује на шест месеци наставнику и стручном сарадникукоме је престао радни однос због изречене мере за извршену повреду радне обавезе из члана 141. тачка 1) до 7). Закона о основама система образовања и васпитања. 

За време док траје суспензија наставник и стручни сарадник нема право даради у школи.

 Лиценца се суспендује наставнику и стручном сараднику који се нијестручно усавршавао и просветни саветник у свом извештају, утврди да разлозиза то нису оправдани.

Наставник, васпитач или стручни сарадник има право приговора министруна извештај просветног саветника, у року од осам дана од дана пријема извештаја. 

Министар доноси решење по приговору из става 4. овог члана у року 30 дана од дана подношења приговора. 

Решење министра о суспензији лиценце коначно је у управном поступку. 

Суспензија лиценце из става 2. овог члана тече почев од наредног дана оддана престанка радног односа, а суспензија из става 3. овог члана тече од наредног дана од дана истека рока из става 5. овог члана, односно дана достављањарешења из става 6. овог члана. 

Наставнику или стручном сараднику коме је суспендована лиценца пооснову става 4. овог члана, укида се суспензија лиценце када достави доказе оодговарајућем стручном усавршавању. 

 

Одузимање лиценце

 

Члан 92. 

 

Лиценца се одузима наставнику или стручном сараднику: 

1) коме је једанпут суспендована лиценца, у складу са чланом 121. Закона оосновама система образовања и васпитања, а стекли су се услови за нову суспензију; 

2) који је правоснажном пресудом осуђен за кривично дело: против достојанства личности, морала и примања и давања мита; корупције у просвети; фалсификовања јавне исправе коју издаје школа и примања мита у обављању послова наставника и стручног сарадника, насиља у породици;

3) коме је престао радни однос због повреде забране из члана 44. до 46. За

кона о основама система образовања и васпитања.

Лиценца се сматра одузетом наредног дана од дана престанка радног односа наставника и стручног сарадника, односно од дана правноснажности пресуде. 

Лице коме је одузета лиценца – нема право на њено поновно издавање, нити на рад у школи. 

 

Стручно усавршавање и звања наставникаи стручног сарадника

 

Члан 93.

 

Наставник и стручни сарадник дужан је да се стално усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно – васпитног рада. 

У току стручног усавршавања наставник и стручни сарадник може да стекне звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник. 

Наставник или стручни сарадник има право на увећану плату за стеченозвање.Наставник или стручни сарадник има право на одсуство из школе у трајањуод три радна дана годишње ради похађања прописаног програма стручног усавршавања. Распоред одсуства наставника или стручног сарадника ради стручног усавршавања планира педагошки колегијум. 

Програме и начин организовања сталног стручног усавршавања, услове,орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања утоку усавршавања наставника и стручних сарадника и образац уверења о савладаном програму прописује министар. План стручног усавршавања доноси школски одбор. 

 

Пријем у радни однос

 

Члан 94.

 

            Пријем у радни однос у школи врши се на основу преузимања запосленог из установе чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и путем конкурса.  

Пријем у радни однос на неодређено време на основу конкурса може се извршити ако се није могло извршити преузимање запослених. Преузимање запослених се врши у складу са чл. 131. Закона о основама система образовања и васпитања. 

            Директор расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем у радни однос. У поступку одлучиваља о избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад врши надлећна служба за послове запошљавања применом стандардних поступака.  

            Директор доноси одлуку о избору наставника, васпитача и стручног сарадника у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности кандидата. Одлуку о избору других запослених у школи директор доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.  

            Кандидат незадовољан одлуком о изабраном кандидату моће да поднесе приговор школском одбору у року од осам дана од дана достављања одлуке. Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс. Ако школски одбор у утврђеном родку не одлучи о приговору или ако је кандидат незадовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана.  

 

Радни однос на одређено време

 

Члан 95.

 

            Школа може да прими у радни однос на одређено време без конкурса лице:1. замена отсутног запосленог до 60 дана, 2. до преузимања запосленог односно до коначности одлуке оизбору кандидата расписаном конкурсу; 3. до избора кандидата – када се на конкурс непријави ниједан кандиат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове, а најдуже до завршетка школске године; 4. извођења верске наставе. 

            Листу наставника верске наставе, на предлог традиционалних цркава и верских заједница утврђује министар. 

Наставника верске наставе упућује у школу традиционална црква или верска заједница са утврђене листе за сваку школску годину.

За извођење верске наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину. 

Школа прима у радни однос на одређено време по расписаном конкурсу лице: 

1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана; 

2) у својству приправника; 

3) ради обављања послова педагошког асистента. 

У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

За обављање послова педагошког асистента школа са лицем закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школску годину. 

Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос за неодређено време.

  

Пробни рад

 

Члан 96.

 

Пробни рад може да уговори школа са наставником и стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време. 

Изузетно од става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у случајупријема у радни однос на одређено време дуже од годину дана. 

Пробни рад одређује се уговором о раду и може да траје најдуже шест месеци. 

Наставник и стручни сарадник који је за време пробног рада показао да својим компетенцијама може успешно да ради на постизању прописаних принципа, циљева и стандарда постигнућа, наставља са радом у истом радно – правном својству, а ако се на основу оцене директора утврди да то није показао, престаје му радни однос. Радни однос престаје даном отказног рока, без права наотпремнину. 

Отказни рок је 15 радних дана. 

 

Наставник упућен на рад у иностранство

 

Члан 97.

 

Образовно – васпитни рад у иностранству изводи наставник који има лиценцу и који испуњава посебне услове за наставника.

Решење о упућивању наставника на рад у иностранство доноси министар,на основу конкурса. 

Наставник се упућује на рад у иностранство на време од годину дана, узмогућност продужења.

Наставнику школе мирује радни однос на радном месту са кога је упућенна рад у иностранство.

 

Уговор о извођењу наставе

 

Члан 98.

 

Директор школе може да закључи уговор о извођењу наставе за највише30% од пуног радног времена са лицем без лиценце за наставника, које је запослено код другог послодавца у случајевима из члана 94. став 1. овог Статута. 

Лице ангажовано по основу уговора из става 1. овог члана не стиче својство запосленог у школи. 

Лице из става 1. овог члана учествује у раду стручних органа школе безправа одлучивања, осим у раду одељенског већа. 

 

Норма рада наставника и стручног сарадника

 

Члан 99. 

 

У оквиру пуног радног времена у току радне недеље: 

1) наставник изводи наставу 20 часова и четири часа других облика непосредног образовно – васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад и други облици рада, у складу са посебним законом) – 60 одсто радног времена, а настаник практичне наставе 26 часова; 

2) стручни сарадник у школи остварује све облике рада са ученицима, наставницима, васпитачима, педагошким асистентима, другим сарадницима, родитељима, односно старатељима ученика – 75 одсто радног времена. 

Структуру и распоред обавеза наставника и стручног сарадника у оквирурадне недеље утврђује школа годишњим планом рада. 

 

Непуно и пуно радно време

 

Члан 100.

 

Наставнику и стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом,на основу програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и поделечасова. 

Наставник и стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме,има статус запосленог са непуним радним временом.Наставник и стручни сарадник који је остао нераспоређен, остварује правазапосленог за чијим је радом престала потреба у складу са законом. 

 

Годишњи одмор

 

Члан 101.

 

Запослени у школи има право на одморе и одсуства према општим прописима о раду, општем акту, односно уговору о раду. 

Запослени у школи, по правилу, користи годишњи одмор за време школског распуста. 

 

Одговорност запосленог

 

Члан 102.

 

Запослени може да одговара за: 

1) лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом школе; 

2) тежу повреду радне обавезе прописану Законом о основама системаобразовања и васпитања;

3) повреду забране прописану Законом о основама система образовања иваспитања;

 4) материјалну штету коју нанесе школи, намерно или крајњом непажњом,у складу са законом. 

 

Удаљавање са рада

 

Члан 103.

 

Запослени се привремено удаљава са рада због учињене повреде забране изчл. 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања и теже повреде радне обавезе из члана 141. тач. 1) до 5) и тач. 10) и 16) Закона о основамасистема образовања и васпитања до окончања дисциплинског поступка.

Наставник и стручни сарадник коме је суспендована лиценца на основу члана 127. став 5. и 6. Закона о основама система образовања и васпитања, удаљава се привремено из школе, до укидања суспензије лиценце.

Ако директор не удаљи запосленог, школски одбор дужан је да донесе одлуку о удаљењу.

  

Теже повреде радних обавеза

 

Члан 104.

 

Теже повреде радне обавезе запосленог у школи, јесу: 

1) извршењење кривичног дела на раду или у вези са радом; 

2) неспровођење мера безбедности ученика и запослених; 

3) подстрекавање на употребу алкохолних пића код ученика, или њеноомогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе; 

4) подстрекавање на употребу наркотичког средства или психоактивне супстанце код ученика или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе; 

5) ношење оружја у школи или кругу школе; 

6) неовлашћена промена података у евиденцији, односно јавној исправи,брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података; 

7) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односнообрасца јавне исправе или јавне исправе; 

8) непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције; 

9) наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита; 

10) долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола илидругих опојних средстава који смањују радну способност;

11) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима,родитељима, односно старатељима, 

12) одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које врши надзорнад радом школе, родитељу, односно старатељу; 

13) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права ученика или другог запосленог; 

14) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директроа у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка; 

15) злоупотреба права из радног односа; 

16) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом иимовином школе; 

17) неоправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана; 

18) друге повреде радне обавезе у складу са посебним законом. 

 

Дисциплински поступак

 

Члан 105.

 

Директор школе покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку иизриче меру у дисциплинском поступку против запосленог. 

Дисциплински поступак покреће се писменим закључком на који приговорније допуштен, а који садржи податке о запосленом, опис повреде забране, односно радне обавезе, време, место и начин извршења и доказе који указују наизвршење повреде.

Запослени мора бити саслушан, са правом да изложи своју одбрану, самили преко заступника, а може за расправу да достави и писмену одбрану. 

Изузетно, расправа може д а се одржи и без присуства запосленог, подусловом да је запослени на расправу уредно позван. 

На остала питања вођења дисциплинског поступка сходно се примењујуправило управног поступка. 

Дисциплински поступак је јаван, осим у случајевима прописаним закономкојим се уређује општи управни поступак. 

По спроведеном поступку доноси се решење којим се запослени може огласити кривим, у ком случају му се изриче и дисциплинска мера, ослободити ододговорности или се поступак може обуставити. 

Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три месеца од данасазнања за повреду обавезе и учиниоца, односно у року од шест месеци од данакада је повреда учињена, осим ако је учињена повреда забране члана 44. до 46. 

Закона о основама система образовања и васпитања, онда покретање дисциплинског поступка застарева у року од 2 године од дана је повреда учињена. 

Вођење дисциплинског поступка у року од шест месеци од дана покретањадисциплинског поступка. 

Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене иливоди због одсуства запосленог или других оправданих разлога. 

 

Дисциплинске мере

 

Члан 106.

 

Мере за повреду радне обавезе јесу престанак радног односа и новчанаказна.Запосленом који изврши повреду забране, прописане чл. 44. до 46. Закона оосновама система образовања и васпитања, престаје радни однос када одлукадиректора о утврђеној повреди забране постане коначна и одузима се лиценца. 

За повреду радне обавезе из члана 141. став 1. тач. 1) до 7) овог закона, изриче се мера престанка радног односа и лиценца се суспендује на шест месеци. 

Мера престанка радног односа изриче се запосленом и за повреду раднеобавезе из члана 141. тач. 8) до 17) овог закона, ако је учињена умишљајем илииз свесног нехата и ако нису утврђене олакшавајуће околности за запосленог.Новчана казна изриче се у висини од 20 до 35 одсто од плате исплаћене замесец у коме је одлука донета, у трајању од три до шест месеци. 

 

Престанак радног односа

 

Члан 107.

 

Радни однос запосленог у школи престаје у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама идомовима ученика, на основу решења директора. 

Запосленом престаје радни однос на крају школске године у којој наврши 40 година стажа осигурања или 65 година живота и најмање 15 година стажаосигурања.

Правна заштита запослених

 

Члан 108.

 

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на приговор школском одбору, у року од осам дана од дана достављањарешења директора. 

Школски одбор дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана достављања приговора. Школски одбор закључком ће одбацити приговор, уколико је неблаговремен, недопуштен или изјављен од стране неовлашћеног лица. 

            Школски одбор ће решењем одбити приговор када утврди да је поступак доношења решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано а приговор неоснован.  

            Ако школски одбор утврди да  су у провостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правлима поступка која су од утицаја на решење ствари или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са образлоењем он ће својим решењем поништити првостепено репење и вратити предмет директору на поновни поступак. Против новог решења запослени има право на приговор.  

            Ако школски одбор не одлучи по приговору или ако запослени није задовољан другостепном одлуком, моће се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истека рока за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке.

 

XII  ШТРАЈК ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 109.

 

            Запослени у школиостварују право на штрајк у скалду са Законом о средњем образовању и васпитању и Законом о штрајку. Наставник и стручни сарадник остварују право на штрајк под условом да обезбеде минимум процеса рада у извођењу наставе у трајању од 30 односно 40 минута по часу.

 

XIII СТАТУТ

 

Члан 110.

 

            Статут школе доноси се по следећем поступку:

 

            1) школски одбор образује комисију за израду општих аката од најмање три члана која је дужна да изради нацрт статута. Школски одбор разматра нацрт прихвата га и објављује, како би запослени у року од осам дана се упознали и дали своја мишљења, предлоге и примедбе у писаном облику. 

            2) по истеку рока из ст.1. и прибављању предлога запослених и синдиката, школски одбор их на својој седници разматра и доноси статут школе у складу са законом.

 

Члан 111.

 

            Аутентично тумачење одредаба статута даје школски одбор.

 

Члан 112.

 

            Статут и друга општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.   

 

XIV   ДРУГА ОПШТА АКТА

 

Члан 113.

 

Ради организовања и спровођења образовно-васпитне делатности школа у складу са Законом доноси програм образовања и васпитања, развојни план школе, годишњи, план рада и статут школе.

 

Школа у складу са законом доноси и: 

-     Правилник о организацији и систематизацији и послова у школи; 

-     Правилник о раду; 

-     Правила понашања у школи; 

-     Правилник о мерама  начину и поступку заштите и безбедности ученика; 

-     Правилник о дисциплинској одговорности запослених и ученика; 

-     Правилник о начину, пословима и накнади у вези образовања уз рад, из рада, преквалификацију, доквалификацију и специјализацију; 

-     Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

-     Акт о процени ризика у школи; 

-     Правилник о канцеларијском пословању ; 

-     Правила заштите од пожара; 

-     Пословнике о раду: школског одбора, савета родитеља, наставничког већа, ученичког парламента  и других стручних органа школе; 

-     и друге опште акте.

 

Члан 114.

 

Општа и друга акта доноси школа поштујући опште принципе и циљеве васпитања и образовања којима се на најцелисходнији начин обезбеђује остваривање циљева и стандарда постигнућа образовно-васпитног рада.

 

Члан115.

 

Опште акте школе доноси школски одбор, уколико законом није предвиђено да поједине опште акте доноси директор установе. 

Директор школе одговоран је за законито и благовремено доношење појединачних и општих аката из његове надлежности и за њихово спровођење у складу са законом, а школски одбор за благовремено доношење и усклађивање свих општих аката из његове надлежности у складу са законом.

 

Члан 116.

 

Школа, осим општих аката из чл. 113. овог статута, може да закључи колективни уговор код послодавца, којим се уређују права, обавезе и одговорности запослених и послодавца по основу рада и у вези са радом.

 

Члан 117.

 

Општи акти објављују се на огласној табли школе и ступају на снагу у року од 8 дана од дана њиховог објављивања.

 У случајевима када за то постоје оправдани разлози који се утврђују приликом доношења општих аката, општи акти могу да ступе на снагу и раније односно пре истека рока од 8 дана од дана њиховог објављивања.

 Изузетно, општим актом може се предвидети да акт у целини или поједине његове одредбе имају повратно дејство, ако је то повољније и ако природа односа која се тим актом уређује то допушта.

  

XV ОБРАЗОВАЊЕ СТРУЧНИХ ТИМОВА, КОМИСИЈА И СТРУЧНИХ РАДНИХ ТЕЛА

 

Стручни тимови

 

Члан 118.

 

            Стручни тим  образује директор решењем, за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта и чини га најмање пет чланова од којих је један председник тима. 

            Стручни тим обавља послове из своје надлежности који су утврђени законом, општим актом школе и годишњим планом рада школе. 

            Члан тима за свој рад одговара директору школе. 

 

Члан 119.

 

            Директор школе образује следеће тимове: 

-           тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

-           тим за самовредновање рада школе; 

-           тим за појачан васпитни рад са ученицима; 

-           тим за припрему аката школе (годишњег плана, развојног плана и др) 

-           тим за контролу евиденције дневника и матичних књига школе 

-           и друге тимове по потреби. 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 

Члан 120.

 

            Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања образује директор школе и чине га директор школе, помоћник директора, педагог или психолог школе,  представник савета родитеља и представник ученика. 

 

Члан 121.

 

            Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: 

-           израђује предлог програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања који је део годишњег плана рада школе; 

-           израђује  акциони план; 

-           подстиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања; 

-           идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља; 

-           унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања проблема насиља; 

-           дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у школском животу о истима; 

-           омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља;

 

-           спроводи психо - социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина; 

-           сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора; 

-           сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи; 

-           спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља; 

-           прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења заштите; 

-           ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака; 

-           обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља; 

-           води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља одељењских старешина, стручних служби и директора школе. 

 

Тим за самовредновање рада школе

 

Члан 122.

 

            Тим за самовредновање образује директор школе и чине га помоћник директора, по један представник стручних већа за области предмета, педагог или психолог , један представник савета родитеља и један представник ученика. 

 

Члан 123.

 

            Тим за самовредновање: 

-           даје предлоге директору за самовредновање појединих области за сваку школску годину; 

-           континуирано прати рад у области која ће се самовредновати; 

-           прати остваривање приоритета одређених развојним планом школе; 

-           утврђује правила чубвања и заштите и располагања подацима; 

-           подноси извештај о самовредновању 

 

Тим за појачани васпитни рад са ученицима

 

Члан 124.

 

            Тим за појачан васпитни рад са учеником образује директор школе по потреби, а на предлог одељењског старешине и чине га педагог или психолог  и одељењски старешина.

 

Члан 125.

 

            Тим за појачан васпитни рад са учеником: 

-           дефинише документацију и начин чувања евиденције о појачаном васпитном раду; 

-           разматра и анализира документацију одељењског старешине о појачаном васпитном раду и прати активности одељењског старешине у овој области; 

-           предузима мере за унапређивање појачаног васпитног рада; 

-           даје стручно мишљење за ванредне ситуације и околности које превазилазе ниво деловања одељењског старешине; 

-           сарађује са одговарајућим установама социјалне односно здравствене заштите када је то неопходно; 

-           вреднује појачан васпитни рад одељењског старешине и одељењске заједнице.

Члан 126.

 

Директор школе одређује састав тима, послове тима за контролу евиденције дневника рада, матичних књига школе и друге евиденције школи као и рокове за извршења задатака. 

Школски одбор и директор школе ради спровођења закона, општих аката и извршавања обавеза могу образовати и комисије и друга стручна радна тела.

 

Члан 127.

 

Састав комисија и стручних радних тела, надлежност и рок извршавања задатака утврђује се одлуком директора, односно другог органа који их је образовао. 

Комисије и стручна радна тела не могу бити овлашћена за одлучивање, нити им орган који их образује може пренети своја овлашћења за одлучивање.

 

Члан128.

 

Рад комисија и стручних и радних тела ближе се уређује пословником о раду органа који их образује. 

 

XV ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА

 

Члан129.

 

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим статутом и другим општим актима школе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању и штетило би интересима и пословном угледу школе, ако законом није друкчије одређено. 

Исправе и податке који су утврђени као пословна тајна могу другим лицима саопштити једино директор и секретар школе.

 

Члан 130.

 

            Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословној тајном. Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа. Запослени су дужни да чувају пословну тајну коју сазнају у вршењу послова са другим установама, органима и предузећима.

 

Члан 131.

 

            Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном тајном сматрају се и: подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности, план физичког и техничког обезбеђења имовине и објекта, подаци који се припремају за надлежне органе јединице локалне самоуправе, уговори, понуде, финансијско пословање и зараде запослених, други подаци и исправе које службеном, тј. пословном тајном прогласи школски одбор.

 

Члан 132.

 

Професионалном тајном сматрају се и интимни и лични подаци из живота запослених и ученика, подаци из молби грађана и родитеља ученика, чије би саопштавање и објављивање моглонанети моралну и материјалну штету запосленом, ученику, односно родитељу ученика и трећим лицима.

Члан  133.

 

Запослени који користи исправе и документа који представљају пословну и професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама школе и да их чува на начин који онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица.

 

Члан 134.

 

Општим актом школе може се детаљније утврдити чување, обезбеђивање и промет докумената и података који представљају пословну или професионалну тајну.

  

 

XVI ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА

 

Члан 135.

 

Запослени у школи и друга заинтересована лица имају право да буду обавештена о одлукама органа и о другим питањима у складу са законом, овим статутом и другим општим актима. 

  

Члан 136.

 

Објављивање одлука школског одбора, директора, стручних органа и савета родитеља и стручних тимова врши се оглашавањем на огласној табли школе.

 

Члан 137.

 

Свако заинтересовано лице има право увида у документацију школе, осим ако није у питању пословна и друга тајна у складу са овим статутом.

 

XVII СРЕДСТВА  ШКОЛЕ

 

Члан 138.

 

Средства за обављање делатности школе обезбеђују се у буџету Републике и буџету јединице локалне самоуправе. 

Школа може учешћем родитеља деце и ученика, јединице локалне самоуправе, донатора, спонзора или од проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитет у области средњег образовања. 

Средства из става 1. овог члана користе се за побољшање услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису делатност установе, за помоћ ученицима.

 

Члан 139.

 

Школа може да остварује сопствене приходе по основу правних послова у складу са законом. Остваривање прихода, евидентирање и коришћење средстава из става 1. овог члана вршиће се у складу са законом. 

 

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 140.

 Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут школе дел бр.142. од 9.3.2010.године, измена и допуна Статута дел.бр. 1134 21.12.2010. године,  измена и допуна Статута дел.бр. 979 од 23.11.2011.године, измена и допуна Статута дел.бр. 508 од 14.05.2013.године, као и одредбе општих аката установе које су у супротности са истим.

 

Члан 141.

 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

                                                                                 

 

М.П.  Председник Школског одбора

 

                                                                                 

 

Дел.број:1347.од 24.12.2013                                                       Драгица Савић

 

 

 

 

 

            Статут је објављен на огласној табли школе дана 24.12.2013.гпдоме- Ступа на снагу 01.01. 2014.године.