ТШ "Михајло Пупин"
Правилник о понашању ученика током догађаја „Буди средњошколац један дан“

Правилник о понашању ученика током догађаја „Буди средњошколац један дан“

Драги ученици,

Драго нам је да сте одабрали нашу школу и да желите да искусите како је то бити средњошколац наше школе на један дан!

У случају хитних ситуација, одмах обавестити наставно или ваннаставно особље које је дужно да вам укаже помоћ.

Нека од основних правила понашања која важе за вас током боравка у нашој школи су следећа:

 1. Молимо вас да на време долазите на часове и да не изискујете одлазак са часова раније.
 2. У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких или психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације. Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
 3. Сви професори ће се према вама понашати као да сте редовни ученици школе.
 4. Строго је забрањено пушење у школи и у округу школе.
 5. Строго је забрањена конзумација недозвољених средстава (дрога, марихуана,…) у и око школе.
 6. Забрањено је коришћење мобилних телефона у току наставе, сем у случају да предметни професор није одлучио другачије.
 7. Молимо вас да током часа не разговарате међусобно, већ да утиске разменити после часа како неби дошло до ометања наставе.
 8. У установи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба ученика или запослених.
 9. Забрањен је сваки облик насиља и злостављања у установи, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.
 10. Уколико вам је потребна било каква помоћ, обратите се неком од запослених.
 11. За вас важе такође и сва иста правила која су написана у школском правилнику која важе за остале ученике.
 12. Молимо вас да у току одмора (великог, али и малог) уколико напуштате просторије школе водите рачуна на саобраћај и да улицу не претрчавате.
 13. Уколико не можете да нађете просторије, молимо вас да питате за просторију дежурног ученика или портирницу.
 14. Уколико дође до неког проблема, у обавези сте да га пријавите Луки, Стефану или у администрацији (ходник лево, друга врата десно када се улази у школу).За све проблеме су вам такође доступне и све остале школске службе: педагог, психолог, администрација, рачуноводство, секретар и директор.
 15. До краја часа ученици не смеју напуштати своју учионицу. Својевољно напуштање учионице није дозвољено и подлеже изрицању одговарајуће педагошке мере.

Надамо се да ћете уживати похађајући нашу школу!

Унапред вам хвала на поштовању ових правила!