ТШ "Михајло Пупин"

Ванредни ученици

  • Доквалификација 
  • Преквалификација
  • Специјализација 

Видите старија обавештења

Упис ученика у средњу школу
Члан 91.
У први разред средње школе уписују се лица са стеченим основним образовањем и положеним
завршним испитом, у складу са посебним законом.
Након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације,
доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ УПИСАНИ У ПРВИ РАЗРЕД
Упис ученика регулисан је члановима 38. до 47. Закона о средњој школи.
Ванредни ученик се уписује у први разред на основу конкурса у јунском року.
Министарство просвете расписује до 1. маја заједнички конкурс за све школе које оснива
Република.

ИЗМЕЂУ ПРОПИСА И ПРАКСЕ

Школа предлаже до 31. децембра број ученика за упис Министарству просвете, а министарство
доноси одлуку до 31. марта о броју ученика за упис у школе.
Ванредни ученик за упис у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању полаже
квалификациони испит, а за упис у уметничку школу, односно за образовни профил у области
уметности, школу за ученике са посебним способностима, школу у којој се наставе остварује на страном
језику и школу за талентоване ученике полаже пријемни испит.
Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који је положио квалификациони, односно
пријемни испит.
Редослед кандидата за упис у школу утврђује се на основу успеха на квалификационом, односно
пријемном испиту и општег успеха постигнутог у основној школи а у складу са Правилником о упису
ученика у средњу школу (“Службени гласник РС“, број 45/04, 23/05, 37/07 и 45/08).
Кандидати за упис у школу у двогодишњем и трогодишњем трајању рангирају се према успеху
постигнутом у основној школи.
Одредбом члана 44. Закона о средњој школи прописано је да редован ученик похађа наставу и
извршава друге утврђене обавезе, а ванредни ученик полаже испите и извршава друге утврђене обавезе.
Ванредни ученик има право да заврши два разреда у једној школској години ако постиже
изузетне резултате у учењу, а наставничко веће утврђује испуњеност услова за остваривања права, по
основу члана 51. Закона о средњој школи.
Ванредни ученик се уписује сваке школске године у поједини разред, под прописаним
условима, најкасније до 31. августа.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА У ОДРЕЂЕНИ РАЗРЕД РАДИ ЗАВРШАВАЊА ПРЕКИНУТОГ
ШКОЛОВАЊА
Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто из одређених разлога
прикинулo, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању по основу члана 46. став 1.
Закона о средњој школи.
Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето
образовање у истом трајању. Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни
разред. Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што
упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним
планом који је ученик почео да савлађује. Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу
разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ
Само средња школа која је верификована за одређене образовне профиле, може да врши
преквалификацију и доквалификацију.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без
обзира на подручје рада.
Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без
обзира на подручје рада.
Одредбом члана 91. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да
након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације,
доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом.
Услови и поступак за упис ученика ради преквалификације и доквалификације прописани су
чланом 41. став 4. и чланом 46. став 2. и 3. Закона о средњој школи.
Школа врши упис ради стицања стручне оспособљености, преквалификације,
доквалификације и специјализације уз сагласност Министарства просвете, по основу члана 41.
став 4. Закона о средњој школи.
Одредбом члана 46. став 2. Закона о средњој школи прописано је да ученик уписан у школу ради
преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди наставничко веће школе.
Ставом 3. истог члана ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите
из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним
планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.