Права и обавезе!

Права и обавезе!

Права детета и ученика

Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, овим и другим законима.

Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на:

квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева из чл. 7. и 8. овог закона; уважавање личности; подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију; заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање; информације о правима и обавезама; учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом; слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента; јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит; покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана нису остварена; заштиту и правично поступање установе према детету и ученику; стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом; друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе писмену пријаву директору установе у случају повреде права из става 2. овог члана или непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.

Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика.

Директор је дужан да пријаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика,као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере у року од осам дана од дана пријема.

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе; ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике; не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Извор: Закон о основама система образовања и васпитања